Snekrer oppskriften på ett slagkraftig fylkeslag

Fylkeslagene i Østfold, Akershus og Buskerud blir snart til Skolenes landsforbund Viken, en stor region der medlemmene fortsatt skal oppleve lokal tilhørighet, ifølge de hovedtillitsvalgte.

18. september 2019

Runar Nørstad

De hovedtillitsvalgte i Østfold, Buskerud og Akershus møttes på forbundskontoret tirsdag, for å fortsette arbeidet med å legge til rette for SL Viken. Fra venstre: Jeanine Norstad (Østfold), Geir Andersen (Buskerud) og Øyvind Wiksaas (Akershus). (Foto: SL)

Fra 1. januar 2020 skal det som i dag er Østfold, Akershus og Buskerud, samt noen nærliggende kommuner, bli nye Viken fylkeskommune. Til sammen kommer Viken til å ha om lag 1,2 millioner innbyggere – nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo.

Det har over tid vært en god prosess på tvers av de tre fylkeslagene for å forberede overgangen til og etableringen av Skolenes landsforbund Viken, ifølge de hovedtillitsvalgte i de tre fylkene som tirsdag var samlet til møte på forbundskontoret, for å fortsette arbeidet med å legge til rette for ett slagkraftig fylkeslag.

– Vi jobber med å utvikle en idébank, med konkete innspill, som det nye fylkeslaget skal ta stilling til på stiftelsesmøtet, sier Øyvind Wiksaas, fylkesleder og hovedtillitsvalgt i Akershus fylkeskommune.

Stiftelsesmøtet er lagt til Scandic Asker, 4.- og 5. november 2019.

Styret i SL Viken vil bestå 12 medlemmer inkludert én leder. Hvert styremedlem vil få særskilte arbeidsoppgaver for på best mulig måte ivareta interessene til det nye fylkeslaget.

Brev til alle medlemmene

– Når man slår seg sammen til en større enhet, kan det skape litt usikkerhet og bekymring i forhold til konsekvensen for hver enkelt. Hvordan påvirker dette nettopp meg? Derfor har utformet et elektronisk brev som er sendt alle medlemmene. I brevet understrekes det at selv om SL Viken blir større, har vi et stort fokus på ivaretakelse av det enkelte SL-medlemmet, sier Jeanine Norstad, fylkesleder og hovedtillitsvalgt i Østfold fylkeskommune.

– Det enkelte medlemmet skal fortsatt oppleve en lokal tilhørighet, inkludert nærhet til sine tillitsvalgte og SL som organisasjon, understreker hun.

Vi har et stort fokus på ivaretakelsen av alle yrkesgrupper, både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, understreker Geir Andersen, hovedtillitsvalgt i Buskerud fylkeskommune.

– I tillegg pågår det et arbeid med å etablere gode kommunikasjonslinjer og rutiner for medlemsoppfølging. Det nye fylkesstyret må ha en modell å jobbe etter. Den røde tråden i arbeidet er hele tiden å sikre en lokal forankring som ivaretar at det fortsatt skal være grasrota som skal sette dagsorden, altså en allerede etablert oppstrømspolitikk, sier han.

Slagkraftig i skolepolitikken

SL Viken blir en stor region, uten tvil. Det legges ned en solid jobb fra mange SL-representanter i de tre ulike fylkene med å utvikle og etablere én god og slagkraftig organisasjon, ifølge Øyvind Wiksaas.

– Det er et tydelig ønske fra alle de «gamle» fylkeslagene at det skal tenkes «vi». Vi skal vokse, bli sterkere og bli mer robust. Etablering av nye klubber kan komme. Vi skal være en organisasjon som får økt innflytelse gjennom samarbeid. Vi skal bygge ett fylkeslag som blir slagkraftig i skolepolitikken.

De tre hovedtillitsvalgte oppfordrer medlemmer som opplever usikkerhet, bekymring eller har spørsmål i forbindelse med overgangen til ett fylkeslag om å ta kontakt med plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller fylkesleder.

FAKTA: Viken fylkeskommune

  • Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo.
  • I fylkene Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 kommuner (utenom Svelvik i Vestfold og Jevnaker og Lunner i Oppland som inngår i Viken f.o.m. 1.1.2020). Av disse 61 kommunene har 17 kommuner under 5.000 innbyggere.
  • I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner inkludert Jevnaker og Lunner (Svelvik inngår i nye Drammen kommune). 16 av dem vil ha under 5.000 innbyggere.
  • De fleste i Viken bor i tettbygde strøk. Flest i Akershus (90 prosent), færrest i Buskerud (81 prosent).
  • Viken vil bli Norges nest største hyttefylke med totalt 82.238 fritidsboliger, så vidt slått av det nye Innlandet med 88.157 fritidsboliger per 1.1.2018. (Kilde: viken2020.no)