SL støtter kampanje for palestinske barn

Kampanjen «Palestinske barn i israelske militære fengsler» har fremmet ti krav med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, som Skolenes landsforbund har sluttet seg til. Se kravene her!

30. august 2021

Runar Nørstad

Hvert år blir mellom 500–700 palestinske barn varetektsfengslet og tiltalt i det israelske militære rettsvesenet. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

PIM er en organisasjon/kampanje som arbeider for at FNs barnekonvensjon om barns grunnleggende rettigheter skal gjelde for alle barn, også for palestinske barn på Vestbredden.

Kampanjen i regi av PIM, Palestinske barn i israelske fengsler, ønsker å skape oppmerksomhet rundt palestinske barns situasjon under okkupasjonen.

Hvert år blir mellom 500–700 palestinske barn varetektsfengslet og tiltalt i det israelske militære rettsvesenet. Den vanligste siktelsen er steinkasting, hvor strafferammen er 20 år.

Flere rapporter, blant annet fra Unicef, Redd barna og Human Rights Watch, bekrefter at barn blir pågrepet ofte under skremmende nattlige aksjoner, og at de blir fysisk mishandlet under pågripelsen. Flertallet av barna som blir arrestert bor i nærheten av en av de ulovlige bosetterkoloniene. Den siste tidens uroligheter går også ut over barna. Nylig ble en 15- åring skutt og drept av israelske soldater.

– Et av kampanjens krav er at Norge må arbeide aktivt, i tråd med folkerettslige forpliktelser, for at Israel stanser krenkelsene av palestinske barns rettigheter. Det er et krav Skolenes landsforbund naturligvis stiller seg bak, sier forbundssekretær Lene Bakkedal.

Siden 2014 har PIM drevet informasjonsarbeid overfor norsk opinion og utfordret landets politikere.

FNs barnekonvensjon om barns grunnleggende rettigheter må gjelder for alle barn, også for palestinske barn på Vestbredden, krever PIM. Skolenes landsforbund har valgt å slutte seg til kravet, som betyr:

1. Palestinske barn må ikke utsettes for fysisk eller psykisk vold. De skal behandles slik at deres integritet og verdighet respekteres.

2. Palestinske barn skal ikke arresteres midt på natten med bind for øynene og bundet på smertefullt vis.

3. Palestinske barns skal ikke utsettes for bruk av isolat.

4. Palestinske barn skal ikke verves som informanter under trusler om represalier mot seg selv eller sin familie.

5. Palestinske barn skal ikke utsettes for forhør uten nærvær av sin advokat eller en annen voksen støtteperson. De har krav på å bli informert om at de ikke har noen plikt til å forklare seg. De har krav på tolk om de ikke forstår det språket som brukes under forhøret og skal ikke måtte undertegne protokoller som de ikke forstår.

6. Palestinske barn skal ikke rettsforfølges i en militær domstol. De har krav på å møte for uavhengige og upartiske domstoler hvor grunnleggende rettssikkerhetsgarantier, herunder særlige hensyn til barn, er ivaretatt.

7. Palestinske barn har krav på, som alle barn, at fengsling er siste utvei og skal uansett ha kort varighet.

8. Palestinske barn har krav på at internasjonale humanitære organisasjoner (Redd Barna, Unicef eller andre) ved observasjon i fengsler og rettslokaler påser at Barnekonvensjonen og Folkeretten etterleves.

9. Palestinske barn har krav på at de ikke på noe tidspunkt overføres til Israel, det være seg til arrest, forhør eller fengsling (4. Genèvekonvensjonen, artikkel 76).

10. Norge må arbeide aktivt, i tråd med sine folkerettslige forpliktelser, for at Israel stanser krenkelsene av palestinske barns rettigheter.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen