Skeptisk til å bygge ned Statped

Regjeringen vil flytte ressurser fra statens spesialpedagogiske tjeneste, Statped, til kommunene og fylkene – for å få ekspertisen nærmere skoler og barnehager. Skolenes landsforbund er skeptisk til å bygge ned Statped ved å spre kompetansen.

8. november 2019

Runar Nørstad

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Jon Oddvar Holthe, ga klar beskjed til kunnskapsminister Jan Tore Sanner: Pass på at den brede kompetansen i Statped ikke smuldrer opp når 300 stillinger flyttes ut i kommunene og fylkene. Og skolen trenger ikke flere lærerspesialister! (Foto: SL)

Fredag presenterte statsminister Erna Solberg (H) og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) en stortingsmelding om tidlig innsats i skolen, kalt «Tett på – Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i skole, barnehage, SFO». Regjeringen varsler en stor endring i den statlige spesialpedagogiske tjenesten Statped.

– Ut av kontoret – inn i klasserommet

Flere eksperter har pekt på at elever som trenger tilpasset opplæring får det for sent i dag. Det regjeringsutnevnte ekspertutvalget ledet av Thomas Nordahl konkluderte med at det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er altfor dårlig. Hjelpen kommer for sent. Og i mange tilfeller gjør «hjelpen» vondt verre.

Nordahl-utvalget sa også at pedagogene i Statped sitter altfor langt unna barna de skal hjelpe. 300 av de rundt 700 Statped-ansatte må flyttes til skoler og barnehager i kommunene, foreslo utvalget. Ifølge meldingen som ble presentert på Majorstua skole i Oslo fredag, følger kunnskapministeren utvalgets anbefaling langt på vei. Om Statped-ansatte skal overføres, og hvordan det i så fall skal foregå, er foreløpig uvisst.

– De med den beste spesialpedagogiske kompetansen skal ut av kontoret og inn i klasserommet og barnehagen. Vi vil gjennomføre et historisk og varig kompetanseløft for å sikre at alle barn møtes av faglig dyktige lærere. Over en tiårsperiode vil endringene regjeringen legger opp til gi rom for et kompetanseløft på mellom 1,5 – 2 milliarder kroner, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Selve gjennomføringen av kompetansesatsing på det spesialpedagogiske feltet, vil skje i samarbeid med KS, kommuner og fylkeskommuner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Tiltakene vi har lagt frem i dag skal bidra til at flere elever kan fullføre og bestå videregående opplæring. Å fullføre videregående er viktig for den enkelte og helt avgjørende for at Norge skal ha et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sa statsminister Erna Solberg. Forbundssekretær Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund til venstre. (Foto: SL)

Frykter for fagmiljøene

Skolenes landsforbund er skeptisk til å bygge ned Statped ved å spre kompetansen den statlige spesialpedagogiske tjenesten besitter ut til kommunene.

– Gjennom flere år har Statped opparbeidet seg bred kompetanse på ulike fagområder. Tilbudet må heller gjøres mer tilgjengelige for brukerne. Det må også trekkes opp klarere grenser for hva som er Statped og hva som er PPT sine oppgaver. Smuldres fagmiljøene opp, går viktig kompetanse tapt, sier forbundssekretær Jon Oddvar Holthe.

– Dette ser vi som en styrking av skoletilbudet i de største kommune. Problemet er at små distriktskommuner ikke vil nyte godt av dette. Ja, en av begrunnelsene for kommunesammenslåingene, er å styrke fagmiljøene. Når det gjelder «satsingen» på Statped, føler vi at regjeringen gjør det motsatte, fortsetter Holthe.

Skolenes landsforbund er også bekymret for at det ikke følger med nok midler til spesialpedagogene som nå skal ut i skolene.

Nei til flere lærerspesialister

Blant de mest sentrale tiltakene regjeringen foreslår, er å gi alle skoler tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring fra 1. til 4. klasse. Dette er Skolenes landsforbund sterkt uenig i.

Pengene som foreslås brukt på ordningen med lærerspesialister, bør heller brukes på etterutdanning for alle lærere som ønsker faglig påfyll rettet mot tidlig innsats, har Skolenes landsforbund tidligere uttalt i en høring om statsbudsjettet på Stortinget.

På generelt grunnlag, er Skolenes landsforbund fornøyd med at regjeringen setter i gang målrettete utdanningsløp for å styrke innsatsen på småskoletrinnet.

– Men Skolenes landsforbund mener at det er viktig at det også rettes mye større fokus på fagfeltet spesialpedagogikk i lærerutdanningen. Tiden brukt på den obligatoriske masteroppgaven burde heller vært brukt til mer praksis og didaktisk arbeid med ulike fag. Og her må spesialpedagogisk tankegang få sin plass. All lærerutdanning må være praksisrelevant. Det er ikke bare viktig at studentene har praksisperioder under studiet, men utdanningsprogrammene må også knyttes opp mot praktisk arbeid. Spesialundervisning og tilpassa opplæring er en stor del av skolehverdagen til en lærer, sier forbundssekretær Jon Oddvar Holthe.

– Regjeringen legger opp til å styrke laget rundt eleven, noe Skolenes landsforbund har etterlyst i en årrekke. Regjeringen vil styrke og kartlegge de ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage, skole og SFO, og vurdere hvilket ansvar og hvilke oppgaver de ulike profesjonene bør ha. Det er en god start, sier Holthe.

Skolenes landsforbund vil sette seg grundig inn i stortingsmeldingen om tidlig innsats i barnehage og skole.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier at regjeringen nå spisser ansvaret til Statped, samtidig som de overfører ressurser til å bygge opp kompetansen i barnehager, skoler, kommuner, fylker og PPT. Skolenes landsforbund frykter at det ikke følger med nok ressurser. (Foto: SL)