Politikernes årvisse «statusheving» av læreryrket

Manglende tillit til lærerens utøvelse av sin profesjon kommer, i stadig større grad, til uttrykk i kontroll, detaljstyring og evaluering av landets lærerstand.  Hver…

23. mars 2015

LOM-admin

Illustrasjon - Hev statusManglende tillit til lærerens utøvelse av sin profesjon kommer, i stadig større grad, til uttrykk i kontroll, detaljstyring og evaluering av landets lærerstand. 

Hver femte lærer vurderer å slutte i jobben, i følge en forskningsrapport fra NTNU Samfunnsforskning.

Norge vil trenge 65 000 nye lærere frem til år 2030. I følge Ingersoll og Smiths undersøkelse har mellom 40 og 50 % av lærerne sluttet i jobben innen fem år. Siste bidrag er at elevene skal evaluere og bedømme lærerne.

Kunnskapsdepartementet har jobbet for å få til en evaluering av lærerne i flere år. Dette arbeidet har SL gått sterkt imot. Departementet bygger en del av sin argumentasjon for et slikt system på Talis-rapporten fra OECD i 2008. Flere av faktorene er basert på ren synsing, som for eksempel evne- og vilje til omstilling.

Både innen grunnskolen og videregående skole har manglende politisk prioritering ført til stadige nedskjæringer.

Konsekvensen kjenner alle som har sitt virke i et klasserom: store komplekse elevgrupper, lav lærertetthet og tilførsel av mange nye oppgaver. Rapporter, dokumentasjoner, begrunnelser, møter osv. låser ofte mer av lærerens tid enn det han/hun har til disposisjon.
Parallelt med dette øker kravet om individuell tilrettelegging for den enkelte elev, med tilhørende skriving av et utall planer som ofte ender opp som det komplette skuebrød, fordi det ikke finnes tid til dette viktige arbeidet i praksis.

I kjølvannet av denne uholdbare situasjonen har vi en historisk høy avskalling av lærere på flukt bort fra yrket, og en lang rekke langtidssykemeldte relatert til arbeidsmiljøet.

I motsetning til de fleste yrkesgruppene går lærernes arbeidsdag raskt mot mindre og mindre fleksibilitet, større og større tilstedeværelse, og oppbinding av tiden til møter og papirarbeid.

Dette er altså politikernes årvisse «statusheving» av læreryrket. Samtidig skjønner de ingen ting av hvorfor rekrutteringen til læreryrket svikter totalt.

Skolenes landsforbund er et LO forbund med nesten 1.000.000 medlemmer i ryggen. Vi har vist gang på gang at vi tar kampene andre ikke tør ta.

Også i denne kampen kjemper vi innbitt på våre medlemmers vegne mot denne skoleødeleggende utviklingen.

Uttalelse vedtatt 20. mars 2015 av SLs landsstyre