– Plan for barnehagen på barnas premisser

Skolenes landsforbund er fornøyd med innholdet i den nye rammeplanen for barnehagen. Den frie leken skal fortsatt veie tungt.   Mandag 24. april 2017…

28. april 2017

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er fornøyd med innholdet i den nye rammeplanen for barnehagen. Den frie leken skal fortsatt veie tungt.

 

Mandag 24. april 2017 presenterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen den nye «grunnloven» som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6.000 barnehager.

– Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor. En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet. Da må foreldre vite at barnehagen gir barna deres et godt grunnlag for fremtiden, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

 

Lek, undring og opplevelser

Til å studere den nye rammeplanen, har Skolenes landsforbund (SL) fått bistand fra medlemmer og tillitsvalgte ved Askeladden barnehage i Oslo.

Da rammeplanen kom, var den et viktig dokument over barnehagens egenart. Det er den fortsatt, mener pedagogisk leder Yngvil Cordtsen.

– De fleste endringer i den nye rammeplanen dreier seg om forenkling og omrokkering av kapitler. Der det før var avsnitt med tekst, er det nå konkrete og korte punkter med hva personalet og barnehagen skal gjøre. Ganske mye tekst er borte, noe som gjør den nye planen enklere i bruk. Dessverre fører denne forenklingen til at planen mange steder blir litt svakere, som for eksempel i kapittelet som omhandler hvordan barnehagen skal ivareta barnas behov for lek. Det er likevel gjennomgående barnehagepedagogikk det er snakk om: Kultur, natur, kunst og litteratur på barnas premisser, og med den frie leken som det viktigste, sier Cordtsen, som er sekretær i SL-klubben i Askeladden barnehage.

Hun får full støtte av kollega Lars Bjerkmann, også hva gjelder synet på læring.

– Vi er også glade for at rammeplanen fremdeles holder fast ved at barnehagebarns læring skal skje gjennom lek, undring og opplevelser, og ikke ved målstyrt skolsk lærdom, sier Bjerkmann og viser til ordlyden i rammeplanen: «Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.»

Lars Bjerkmann er leder i SL-klubben ved Askeladden barnehage og arbeider som pedagogisk leder.

 

– Fremtidsrettet dokument

SL-medlemmene ved Askeladden barnehage er glad for at styreren er styrket i denne forskriften til lovverket.

– Den nye rammeplanen forsterker de forskjellige pedagogiske rollene på en god måte, men burde brukes som brekkstang mot alle New Public Management-titler som for eksempel enhetsleder og seksjonsleder. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet med pedagogiske roller og yrkestitler, ikke en kjedebutikk, understreker Yngvil Cordtsen.

Lars Bjerkmann mener flere nye punkter er med på å understreke barnehagens viktige plass i samfunnet.

– Blant disse er setningene om at barnehagen skal «synliggjøre verdien av fellesskap», personalet skal «støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål» og at personalet skal «ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.» Dette er med på å forsterke rammeplanen som et viktig og framtidsrettet dokument for arbeid med barn og barndom i Norge, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Andrea Elstein Stensson (t.v.), Yngvil Cordtsen og Lars Bjerkmann styrer SL-klubben ved Askeladden barnehage. (Foto: SL)
Andrea Elstein Stensson (t.v.), Yngvil Cordtsen og Lars Bjerkmann styrer SL-klubben ved Askeladden barnehage. (Foto: SL)

 

God overgang til skolen

Kunnskapsdepartementet understreker at den nye rammeplanen bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass. Med den nye rammeplanen blir også arbeidet med de yngste barna styrket, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye rammeplanen skal også bidra til at de eldste barna får en god overgang til skolen. I dag mangler én av fire barnehager rutiner for å sikre dette.

– Vi vil at barnehagen og skolen skal bli bedre til å samarbeide. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og de skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år. Over 100 fagpersoner har bidratt med innspill til forslaget som ble sendt på høring. Nesten 4.000 deltakere kom med innspill på 15 høringskonferanser over hele landet. Totalt kom det inn om lag 600 høringsuttalelser.

 

FAKTA: Den nye rammeplanen

  • Regjeringen startet arbeidet med en ny rammeplan i 2013
  • Stortingsmelding 19 (2015-2016): «Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen» la mye av grunnlaget for Kunnskapsdepartementets arbeid med planen
  • Utkastet til ny rammeplan kom i oktober 2016. En omfattende høringsrunde ble avsluttet 20. januar 2017
  • Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, og den gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet

 

Relevante lenker:
KD: Pressemelding om den nye rammeplanen
Regjeringen: Les den nye rammeplanen