Pensjonsforhandlingene starter for alvor

Partene i offentlig sektor gjør nok et forsøk på å komme til enighet om ny tjenestepensjon for 800.000 ansatte i staten og kommunene. 7. februar starter reelle forhandlinger etter to måneder med sonderinger.

5. februar 2018

Runar Nørstad

Rapporten fra første fase i pensjonsforhandlingene for offentlig sektor, er klar. Dermed kan selve forhandlingene starte. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Forhandlingene om pensjon i offentlig sektor skal nå over i en ny fase etter at partene har blitt enige om grunnlaget for forhandlingene, ifølge LO Stat.

LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet ble før jul enige om en avtale for det videre arbeidet med offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor.

Påslagsmodell

LOs utgangspunkt har vært vedtaket på kongressen i 2017, som legger til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor som innenfor rammene av en påslagsmodell.

Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik sier til NTB at LOs klare mål er at alle offentlig ansatte fortsatt skal ha krav på to tredjedeler av lønna ved fylte 67 år.

Hessen Følsvik medgir at dersom partene ikke kommer i mål denne gangen heller, så vil ordningen bare bli dårligere og dårligere i årene fremover.

Uravstemning

Forhandlingene havarerte sist våren 2016, fordi LO, YS, Akademikerne og Unio ikke fikk gjennomslag for kravet om streikerett på ny pensjonsordning.

Rapporten som foreligger i dag viser at det foreligger en rekke uavklarte spørsmål og at partene får nok å gjøre med å finne løsninger innen fristen 1. mars. Første forhandlingsmøte er onsdag 7. februar.

Blir man enige om en anbefalt løsning, vil den bli sendt ut til LOs medlemmer til uravstemning. Alle medlemmer skal med andre ord få si sin mening om pensjonsavtalen.