Uttalelse: Lovfest elevers krav til alternativ læringsarena

Skolenes landsforbund vil lovfeste elevers rett til en alternativ læringsarena.

14. februar 2024

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund vil lovfeste elevers rett til en alternativ læringsarena, har forbundsstyret nylig vedtatt.
For å treffe alle elever og gi dem positive opplevelser og mestringsfølelse, trenger vi alternative læringsarenaer. Dette kan gjerne være arenaer der en i større grad lærer ved en mer praktisk tilnærming. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Uttalelse vedtatt av forbundsstyret i Skolenes landsforbund, fredag 9. februar 2024.

Alle elever har i dag lovfestet rett på tilpasset opplæring. Imidlertid ser det ut som dette blir tolket som «den tilpassede opplæringen som er mulig å få til innafor klasserommets fire vegger, eller i et grupperom ved siden av».

Dessverre er det ikke mulig å lage et tilpasset opplegg som treffer absolutt alle elever innafor slike snevre rammer. Noen elever har behov for ytterliggere tilpasning.

Alternative læringsarenaer må ha en naturlig plass innafor fellesskolens rammer.

Mange barn og unge trives ikke i den vanlige skolen. Dette gir seg gjerne utslag i skolevegring og/eller utfordrende atferd mot både medelever og ansatte.

Skolenes landsforbund mener mange av disse elevene hadde hatt det bedre på en alternativ læringsarena. Noen elever kan ha behov for et slikt tilbud i en kortere periode, og noen over lengre tid. Det må være elevens behov som bestemmer tilbudet.

Skal vi kunne ha reell tilpasset undervisning, må vi ta elevene på alvor. De som har et behov som vanskelig kan realiseres innafor den vanlige skolen, må kunne tilbys et alternativ. Dette vil virke forebyggende på både psykisk helse og trivsel, samt styrke mestringsfølelsen. Vi vet at forebygging koster, men vi vet også at reparasjon er enda dyrere.

Skolenes landsforbund vil at alle kommuner/fylkeskommuner skal ha plikt til å tilby alternative læringsarenaer til elever som vil ha nytte av slike tilbud.

Det er imidlertid noe uklart hvordan dette kan organiseres, og hva innholdet kan være, uten å bryte lov eller forskrift. Hvis alle krav til en alternativ læringsarena skal være akkurat de samme som i den «vanlige» skolen, blir det ikke særlig alternativt. En alternativ læringsarena bør ha litt vide rammer. Vi trenger derfor en egen forskrift om hva en alternativ læringsarena kan være.

Vi vil minne om hva Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sa i sin innstilling til ny opplæringslov: Komiteens flertall, medlemmene fra Ap, H, Sp, Frp og V mener at alternative læringsarenaer kan være viktige for å løfte motivasjon og mestring hos elever som opplever den ordinære skolegangen som krevende.

Flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre og øke handlingsrommet skoleleder, foreldre og elev har til å benytte seg av alternative opplæringsarenaer.»

Skolenes landsforbund forventer at regjeringen leverer på dette.

Dette haster om vi vil hindre at elever dropper ut av skolen, og kanskje heller aldri kommer seg ut i arbeidslivet. Et slikt utenforskap er mye dyrere for samfunnet enn kostnadene ved å tilby alternative læringsarenaer. Gevinsten for de elevene som opplever fellesskap og mestring gjennom et slikt tilbud, kan ikke måles i penger.