Kunnskap skal styrke elever til å bli fredsskapere

Den internasjonale dagen for utdanning markeres i dag, 24. januar, for å feire betydningen utdanning har for fred og utvikling. Skolenes landsforbund håper dagen kan bidra til at flere barn og unge havner på skolebenken.

24. januar 2024

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund håper søkelyset på Den internasjonale dagen for utdanning kan bidra til at flere barn og unge havner på skolebenken. (Foto: UNESCO)
Skolenes landsforbund håper søkelyset på Den internasjonale dagen for utdanning kan bidra til at flere barn og unge havner på skolebenken. (Foto: UNESCO)

FNs generalforsamling vedtok i 2018 å markere en egen dag for utdanning. Dagen ble markert for første gang i 2019. Ved å markere en egen dag ønsker FN å løfte viktigheten av kvalitet i utdanningen på alle nivåer.

«Læring for varig fred» er tema for Den internasjonale dagen for utdanning i 2024.

UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) skriver følgende på sin hjemmeside:

Verden ser en økning i voldelige konflikter parallelt med en alarmerende økning i diskriminering, rasisme, fremmedfrykt og hatprat. Virkningen av denne volden går utover alle grenser basert på geografi, kjønn, rase, religion og politikk. Et aktivt engasjement for fred er mer presserende i dag enn noensinne og utdanning er sentral i denne innsatsen, som understrekes av UNESCOs anbefaling om utdanning for fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling (sette inn lenken under). Målet med «Læring for fred» er å styrke elever med nødvendig kunnskap, verdier, holdninger og ferdigheter for å bli fredsskapere i sine samfunn.

UNESCO dedikerer årets internasjonale utdanningsdag til den avgjørende rollen utdanning og lærere spiller i å bekjempe hatprat, et fenomen som har økt kraftig de siste årene med bruk av sosiale medier, og som skader samfunnsstrukturen vår.

Etableringen av dagen viser at medlemslandene tar retten til utdanning på alvor, selv om det er langt fram til målet om god utdanning for alle (FNs bærekraftsmål nr. 4), ifølge FN.

Utdanning til alle er en forutsetning for å oppnå FNs bærekraftsmål, mener Skolenes landsforbund.

Rundt 250 millioner barn og unge har i dag ikke muligheten til å starte på eller fullføre skolegangen sin. 763 millioner voksne er analfabeter. De største hindringene er fattigdom, diskriminering, væpnet konflikt, katastrofer eller klimaendringer.

Skolenes landsforbund håper søkelyset på dagen kan bidra til at flere barn og unge havner på skolebenken.

– Utdanning er en menneskerettighet, et offentlig gode og et offentlig ansvar. Utdanning er viktig for å sikre god helse, stimulere til økonomisk vekst og bygge bærekraftige samfunn. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund mener det er en uheldig utvikling at Norge bevilger mindre til utdanning nå enn tidligere. I tillegg er det fortsett mange som mangler et skoletilbud, fordi det er så mange private skoler som ikke alle har råd til.

Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. I Barnekonvensjonen av 1989 fremmer man at landene gjør høyere utdanning tilgjengelig for alle.