KS ønsker innspill fra Skolenes landsforbund

KS-direktør Kristin Holm Jensen inviterer til samarbeid for å finne en løsning på rekrutteringsproblemene i barnehager og skoler.

26. september 2023

Runar Nørstad

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, innledet for landsstyret i Skolenes landsforbund tirsdag. (Foto: Skolenes landsforbund)

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, gjestet tirsdag landsstyret i Skolenes landsforbund for å presentere hvilke tiltak KS mener må til for å rekruttere, utvikle og beholde ansatte i barnehager og skoler. Tiltakene ser du nederst i saken.  

Nedgangen i søkere til lærerutdanningen er bekymringsfull, fordi kvalifiserte lærere er avgjørende for å sikre alle en god utdanning. Derfor er det behov for nye tiltak for å styrke rekrutteringen, mener KS.

Kristin Holm Jensen sa at KS ønsker tilbakemeldinger og konkrete innspill fra Skolenes landsforbund i det videre arbeidet med en felles strategi for lærerrekruttering.

– Jeg tror vi har mange felles mål. Setter vi oss ned sammen, og blir enige om konkrete tiltak, vil vi ha større kraft dersom vi henvender oss til regjeringen. Samarbeidet vi har om nyutdannede og nytilsatte lærere er et godt eksempel på nettopp det.  

Landsstyret ba KS-direktøren se nærmere på konkrete planer for lærere på vilkår, for eksempel rekruttering av samiske lærere. Spørsmålet om hvordan man får verdsatt kompetanse som gir uttelling for yrkesfaglærere, som har en annen faglig bakgrunn enn den tradisjonelle lærerutdanningen, ble også tatt opp.

Det klareste budskapet til KS fra landsstyret var at «også lønn har betydning for rekruttering av lærere».

Landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til møte på Gardermoen mandag til onsdag.

Dette vil KS gjøre for å rekruttere og beholde lærere

Dette vedtok hovedstyret til KS i april 2023 under overskriften «Tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte lærere og annet personell i laget rundt barn og unge».

1. Bygge sterkere lag rundt barn og unge

KS vil:

a. foreslå en helhetlig gjennomgang av ansvar og oppgaver i barnehage, skoler og tjenestene rundt, med sikte på å utvikle gode modeller for oppgavedeling.
b. støtte kommunenes arbeid med å utvikle gode modeller for tverrsektoriell innsats for barn og unge, blant annet gjennom utviklingsprogrammet Absolutt.
c. sørge for en kunnskapsoppsummering om effektive forebyggende tiltak.
d. være en pådriver for bedre samordning av statlige tiltak og innsatser overfor barn og unge.
e. bidra til å realisere Regjeringens samfunnsoppdrag om å inkludere flere barn og unge.

2. Flere kvalifiserte ansatte

KS vil

f. være en pådriver for å styrke det desentraliserte utdanningstilbudet, og foreslå flere fleksible og arbeidsplassbaserte utdanningstilbud som er tilpasset voksne.
g. be regjeringen vurdere unntak fra masterkravet for praktisk- pedagogiske utdanning, slik at flere som jobber i skolen kan kvalifisere seg i tråd med opplæringslovens kompetansekrav.
h. dele kunnskap om gode modeller for å redusere omfanget av ukvalifiserte ansatte som vikarer.
i. samarbeide med de øvrige partene om å videreutvikle gode modeller for introduksjon av nyansatte og nyutdannede.
j. initiere dialog med de øvrige partene om utvikling av nye karriereveier for lærere.
k. støtte forslaget i NOU 2022:13 om å gi flere grupper av ansatte mulighet til å ta del i kompetansetiltak i skoler og barnehage.

3. Ledelse, mindre arbeidsbelastning og trivsel på arbeidsplassen

KS vil:

l. ta initiativ til partsamarbeid om videre utvikling av kvalitet og arbeidsmiljø i skoler, barnehager og andre tjenester for barn og unge.
m. være en pådriver for at nasjonale myndigheter oppfyller tillitsreformens mål gjennom å foreslå begrensninger i statlige krav som forhindrer mulighet for lokale vurderinger og utøvelse av profesjonelt skjønn.
n. bidra til å utvikle og dele kunnskap om gode verktøy for å begrense og stanse vold og trusler mot ansatte.
o. bidra til tiltak som styrker skolelederens rolle som pedagogisk leder og som gir støtte til administrative oppgaver.
p. formidle og bruke erfaringene fra IA bransjeprogram barnehage for å styrke det lokale arbeidet for redusert sykefravær i oppvekstsektoren.