IA-avtalen forlenges og innsatsen forsterkes

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Det er viktig at partene nå får bedre tid på seg til å prøve ut virkemidler, før det eventuelt kommer endringer og forsterkninger, mener Skolenes landsforbund.

2. november 2022

Runar Nørstad

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (øverst til høyre), sammen med regjeringen og partene i arbeidslivet som signerte den nye IA-avtalen. (Foto: Simen Gald/Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Det er også enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

– LO er glad for forlengelsen og det er bra at IA-avtalen får virke i to år til, sier nestleder i LO, Steinar Krogstad.

Han forteller at det er enighet i at det må jobbes for å revitalisere det lokale IA-arbeidet ute på arbeidsplassene, og det skal partene i gang med nå.

–  Et av tiltakene som har vært spesielt viktig er bransjeprogram som er rettet mot bransjer med stort potensiale for å redusere sykefravær og hindre frafall. Disse blir nå videreført, fortsetter Krogstad.

IA-avtalen, som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler. Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt.

Partene er derfor enige om å la virkemidlene virke lenger, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Samtidig er partene utålmodige og ønsker å se på mulige forbedringer innenfor rammen av gjeldende avtale. 

Skal skape gode inkluderingsarenaer

IA-avtalen understreker at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet.

I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

Virkemidlene som videreføres er:

  • Arbeidsmiljøsatsingen
  • Bransjeprogrammene
  • Koordinert arbeidslivstjeneste
  • HelseIArbeid
  • Tilskudd til ekspertbistand
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
  • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid
  • Kunnskapsutvikling

Les tilleggsprotokollen her

Les arbeidsgruppens mandat her