Gi studiestøtten til utenlandsstudenter i euro

Skolenes landsforbund mener det må tas grep for å sikre en mer forutsigbar økonomi for norske studenter i utlandet. – Studiestøtten burde gis i euro. På den måten gjør man den mer forutsigbar, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

11. april 2023

Runar Nørstad

Graduation gap hat on Euro and US dollar banknotes money, Education study fee learning teach concept.

Svak kronekurs fører til at utenlandsstudenter sliter økonomisk. Plutselig strekker ikke studielån og stipend til. Hvis man går over til å beregne, og utbetale, studiestøtten i euro, vil vi unngå mange av disse valutaproblemene.

Skolenes landsforbund støtter studentorganisasjonen ANSA i at studiestøtten bør ligge på samme nivå som EUs fattigdomsgrense. Den beregnes jo selvsagt i euro, og det er dette beløpet studentene bør få utbetalt – i euro.

Skolenes landsforbund ber Statens lånekasse for utdanning vurdere om dette kan være en hensiktsmessig måte å behandle studiestøtten til utenlandsstudenter på. Poenget må jo være å sikre dem en mest mulig forutsigbar økonomi.

Politisk kvarter omtalte forbundets forslag onsdag 5. april. På NRK.no kan du lese mer om forslaget. 

Politisk kvarter (NRK): Vil gi studiestøtten i euro 

Les også: Maria (19) kjenner den svake kronen på kroppen (nrk.no)

Studiefinansiering

Skolenes landsforbund har fullstipendiering som et langsiktig mål for studiefinansiering i høyere utdanning. Skolenes landsforbund krever at staten bidrar til oppbygging av tilstrekkelig antall studentboliger til en husleie som er i samsvar med studiestøtten.

Skolenes landsforbund arbeider for:

 • at studiefinansieringen gir høye stipendandeler og lav, politisk styrt studielånsrente.
 • at offentlig ansatte skal få avskrevet studielån etter antall år i offentlig tjeneste.
 • at studielånsrenta alltid skal være under markedsrenta.
 • at studielån og -stipend må dekke 12 måneder per år.

God studiefinansiering – rett til utdanning for alle

Skolenes landsforbund arbeider for at studiefinansieringen skal gi høye stipendandeler og lav, politisk styrt studielånsrente. Skolenes landsforbund arbeider for at offentlig ansatte skal få avskrevet studielån etter antall år i offentlig tjeneste. Studielånsrenten skal alltid være under markedsrenten.

Skolenes landsforbund vil arbeide for at:

 • fullstipendiering skal være et langsiktig mål for studiefinansiering i høyere utdanning.
 • staten bidrar til oppbygging av tilstrekkelig antall studentboliger til en husleie som er i samsvar med studiestøtten.
 • alle ansatte i utdannings- og oppvekstsektoren får rett til regelmessige og betalte permisjoner for videreutdanning og faglig oppdatering.
 • alle lærere i lærer- og barnehagelærerutdanningene jevnlig har praksis i utdanningssystemet
 • krav om pedagogisk utdanning og praksis for skoleledere gjeninnføres.
 • det utvikles en skolelederutdanning som vektlegger pedagogisk ledelse på linje med personalbehandling og økonomistyring.
 • lærerutdanning tatt i andre land må i større grad kunne godkjennes.
 • det legges bedre til rette for rekruttering av lærerstudenter og lærlinger med innvandrerbakgrunn for framtidig arbeid i skoler og barnehager.
 • assistenter og miljøarbeidere i skole, barnehage og SFO/AKS får tilbud om relevant yrkesutdanning eller fagbrev.
 • det må utarbeides et etter-/videreutdanningstilbud for lærere som skal undervise i arbeidslivsfaget.