Forventer økt satsing på fagskolene

Skolenes landsforbund har store forventninger til at den nye stortingsmeldingen om høyere yrkesfaglig utdanning inneholder et krafttak for fagskolene, og stiller seg bak LOs innspill til departementet.

4. mars 2024

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Fagskolene tilbyr korte, skreddersydde utdanninger som arbeidslivet har et stort behov for.

– Skolenes landsforbund har i flere år, sammen med LO og flere andre forbund i LO-familien, kjempet for at fagskoleutdanning skal få sin rettmessige plass i utdanningssystemet. Regjeringen har uttalt at fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor, noe vi er enige i. Vi forventer derfor at den nye stortingsmeldingen bidrar til at fagskoleutdanningen får et skikkelig statusløft, sier Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund.

Regjeringen vil finne ut hvordan fagskolene kan spille en enda viktigere rolle i å møte arbeidslivets kompetansebehov fremover, og har varslet en stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning. Den er planlagt lagt frem av Kunnskapsdepartementet våren 2025.

Jon Oddvar Holthe viser til at LOs kongress i 2022 vedtok en offensiv politikk for videreutvikling av høyere yrkesfaglig utdanning, der målsettingen er å bygge den yrkesfaglige utdanningsretningen (HYU) ferdig.

– LO og Skolenes landsforbund mener det er mange byggesteiner som mangler. Vi vil særlig peke på at høyere yrkesfaglig utdanning må verdsettes høyere i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, det må åpnes for yrkesbachelor og yrkesmaster, samt innføres en opprykksordning til faghøyskole. Styrken i LO-felleskapet kommer godt til syne gjennom vår felles satsning på fag- og yrkesopplæring, sier Jon Oddvar Holthe.

Les også: LO krever yrkesfaglig løft (lo.no)

I LOs innspill til den nye stortingsmeldingen, understrekes det at høyere yrkesfaglig utdanning må bygges kraftig ut, og at det må utvikles fagskoletilbud på flere områder og i alle deler av landet.

«Fagskolene må også bli synliggjort som en godt integrert del av et helhetlig utdanningssystem og som et fullverdig og likeverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning», ifølge LO.

Les LOs innspill til ny stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning (PDF)

– LO har levert et klart og tydelig innspill, som Skolenes landsforbund støtter fullt ut. Det handler rett og slett om å heve statusen til fagskolene i en tid der antall fagskolestudenter fortsetter å øke. Høyere yrkesfaglig utdanning må bli anerkjent som en selvstendig høyere utdanning. Den skal ikke være lik, men likeverdig med akademisk utdanning, sier nestleder Jon Oddvar Holthe.

FAKTA: Dette mener Skolenes landsforbund

  • Fagskoler som bygger på fag- eller svennebrev sikres en forutsigbar og forsvarlig finansiering.
  • Fagskolesystemet utbygges som en viktig del av utdanningssystemet. 
  • Studiepoeng fra fagskolen likestilles med studiepoeng fra UH-sektoren. 
  • Gjeldende ordning, der bevilgninger til høyere utdanning skal være basert på gjennomstrømmingen i institusjonene, avskaffes og erstattes av et system for finansiering etter samfunnsmessige behov og med økonomisk forutsigbarhet for den enkelte institusjon.

(Kilde: Prinsipp- og handlingsprogram, Skolenes landsforbund)