Hjem » For tillitsvalgte » Ofte stilte spørsmål » FAQ: Oppsigelse og overtallighet

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Oppsigelse og overtallighet

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er sykemeldt?
Hvilke rettigheter har jeg ved overtallighet?

Bodil Gullseth. 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Bodil Gullseth
2. nestleder i Skolenes landsforbund
bg@skolenes.no
976 68 399

OPPSIGELSE OG OVERTALLIGHET

[Juni 2023] Jeg har vært fullt ut sykmeldt fra jobb i ett år. Ved påsketider fikk jeg innvilga varig uføretrygd i 50 prosent av stillingen, og jeg er nå tilbake i halv stilling. Det ser ut til å gå greit. Nå ber skolen meg om å si opp den delen av stillinga som jeg er arbeidsufør i. Er det riktig?

Delvis uføretrygda lærer

SVAR: I slike saker pleier vi å anbefale medlemmer ikke å si opp selv, men dette er opp til den enkelte å vurdere.

Om du ikke selv sier opp, har arbeidsgiver rett til å gjennomføre en oppsigelse i den fasen du er i nå – det er ikke ulovlig. Oppsigelsen må imidlertid foregå i henhold til arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må blant anna gjennomføre drøftingsmøter med deg, med støtte av tillitsvalgte om du ønsker det. Om en arbeidsgiver gjennomfører en oppsigelse, er det mange krav til dokumentasjon som må foreligge. Saklighetsvurdering og at det er gjennomført tilrettelegging for at du skal kunne jobbe mer, er to sentrale punkter.

En oppsigelse etter arbeidsmiljølovens § 15–7 (1) må være «saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold». Oppsigelse på grunn av sykdom er en oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold. Loven legger opp til en individuell vurdering basert på at den enkelte arbeidstakers behov må veies opp mot virksomhetens behov.

Det grunnleggende moment i saklighetsvurderingen er om tilretteleggingsplikten etter aml. § 4–6 er oppfylt, herunder at det ikke foreligger annen ledig passende stilling i virksomheten. Det er viktig at arbeidsgiver dokumenterer alt som er gjort og vurdert av oppfølging og tilrettelegging for å få den sykmeldte tilbake til arbeid. Dersom den sykmeldte har takket nei til en passende stilling, vil det normalt foreligge saklig grunn for oppsigelse.

Et annet viktig moment er hvilken prognose som foreligger for hel eller delvis friskmelding.

Det er viktig å huske at om du har en deltidsstilling, vil du ha rettigheter i forhold til fortrinnsrett til å utvide stillingen din om helsesituasjonen seinere vil tilsi at du kan jobbe mer.

[Mai 2021] Det er mye snakk om at skolen min må gjøre store budsjettkutt neste skoleår. Siden det er lønn som er den største utgiftsposten for en skole, er det lett å se for seg at det blir nedskjæringer i stillinger. Nå går jeg rundt og er redd for at jeg ikke har jobb til høsten. Hvordan skal jeg forholde meg?

Engstelig lærer

SVAR: Det er jo ikke slik at arbeidsgiver bare kan si opp folk uten at visse prosedyrer følges. Enhver oppsigelse skal være saklig begrunna. En slik begrunnelse kan for eksempel være nødvendig nedbemanning. Forut for slike nedbemanninger skal det skje ulike prosesser. Sammen med tillitsvalgte skal det skje både en kartlegging av omfanget av nedbemanninga. Hva har, og hva trenger skolen av kompetanse? Det må undersøkes om det er noen arbeidstakere som ønsker å gå frivillig. En må også se på om det er muligheter for å omplassere noen ansatte til andre virksomheter i kommunen eller fylkeskommunen.

Videre må det settes opp saklige kriterier for utvelgelse av den eller de som skal sies opp. Disse kriteriene baseres gjerne på ansiennitet, sosiale forhold, alder og skolens behov for kompetanse. Det er slik at ansatte i vikariater og midlertidige stillinger må gå før de med fast stilling. Hele prosessen fram mot en oppsigelse styres av arbeidsmiljølovens kapittel 15.

[August 2020] Jeg har fått tilbud om en jobb på en annen skole i en annen kommune enn den jeg jobber i nå. Dette er et vikariat jeg har veldig lyst på. Siden det bare er et vikariat, har jeg ikke lyst til å si opp jobben min. Hvor finner jeg noe om permisjonsrettigheter?

Medlem

SVAR: Permisjoner hjemles i arbeidsmiljølovens kapittel 12. Gjennom tarifforhandlinger kan det være framforhandla flere eller forsterka rettigheter til permisjoner. Disse er da tatt inn i hovedtariffavtalen. Videre har kommuner og fylkeskommuner utforma lokale permisjonsreglementer som skal være tilgjengelige på kommunens eller fylkeskommunens hjemmeside.

Verken arbeidsmiljøloven eller hovedtariffavtalen (KS) gir rettigheter til permisjon for å prøve seg i en annen jobb. Du må undersøke det lokale permisjonsreglementet for å se hva som står der. Noen kommuner har en regel som sier at ansatte som har jobbet i minst tre år har rett på ett års permisjon for å prøve en annen stilling i egen kommune. Om din kommune har med dette i sitt reglement, og hvordan de eventuelt vil forholde seg til saken når stillinga er i en annen kommune, må du undersøke. Det er uansett mulig å søke permisjon, men du må være forberedt på at du kan få avslag.

Om du har kompetanse som er veldig etterspurt, eller har muligheter for å tilegne deg spesiell kompetanse gjennom den jobben du skal forsøke deg i, kan det være gode grunner for at arbeidsgiver innvilger søknaden din. Merk deg også at tidspunktet for innlevering av permisjonssøknaden her kan ha innvirkning på hvilket svar du får. En søknad som kommer like før eller like etter skolestart, gjør det vanskelig å finne en erstatter for deg i jobben du søker permisjon fra, og kan gjøre at arbeidsgiver derfor sier nei.

[Oktober 2018] Jeg har permisjon fra jobben min for å studere. Skolen jeg jobber for er privat, og sjøl om jeg har permisjon, er jeg forelagt en ny kontrakt. Denne kontrakten inneholder såpass mange endringer at jeg ønsker å se meg om etter en ny jobb. Hvor lang oppsigelsestid har jeg, og kan jeg si opp mens jeg ennå er student og i ulønna permisjon?

Medlem i tenkeboksen

SVAR: Her er det din arbeidsavtale og arbeidsmiljøloven § 15-3 som styrer oppsigelsestida di.

I arbeidsmiljøloven står det at det er en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned og at oppsigelsesfristen skal regnes til utløpet av slutten av en hel kalendermåned. De ulike hovedsammenslutningene har gjerne en paragraf som sier noe om oppsigelsesfrister. Er du ansatt ved en kommunal eller fylkeskommunal skole, vil du for eksempel følge tariffavtalen til KS. Da gjelder § 3.2.1 i kapittel 1. Den sier at gjensidig oppsigelsesfrist er tre måneder. Din skole er ikke medlem av en hovedsammenslutning. Du må derfor se på din arbeidsavtale og ansettelseskontrakt om det står noe om oppsigelsesfrister. Du må også sjekke om det står noen betingelser i avtalen som ble gjort når du fikk permisjon. Siden du er i ulønna permisjon, bør det i prinsippet uansett ikke være vanskelig å si opp jobben når som helst – spesielt ikke nå så tidlig i skoleåret.


[Februar 2023] Jeg er midt oppi en prosess omkring overtallighet. Hva er avgjørende for det som skjer med meg framover? Hvor lang tid framover har jeg rettigheter?

Bekymra lærer

SVAR: Det er leit å høre at det blir overtallighet på arbeidsplassen din. Ved overtallighet skal blant anna arbeidsmiljølovens kapittel 15 følges. I § 15–1 står det:

«Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.»

Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse blant flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Rettigheten til drøftinger og informasjon er dekket i diverse paragrafer i hovedavtalen. Det er viktig at den tillitsvalgte er med i prosessen fram mot å avgjøre hvor stor nedbemanning bedriften skal gjennomgå.

Videre skal det være en bemanningsplan som viser en kartlegging av hvorfor det skal nedbemannes og på hvilken måte.

Hva slags kompetanse må sikres i bedriften framover? Det må gjøres en grundig kartlegging av de ansattes kvalifikasjoner, kompetanse og sosiale forhold i tillegg til ansiennitet før drøftinger gjøres i prosessen.

En saklig totalvurdering skal gjøres ut fra objektive kriterier.

Det må også gjøres en interesseavveining mellom virksomhetens behov og de ulempene en oppsigelse vil påføre den tilsatte.

Dette innebærer at arbeidsgiver kan måtte strekke seg ekstra langt for å finne alternativer til oppsigelse, for eksempel dersom den tilsatte har høy alder, eller dersom vektige sosiale hensyn gjør seg gjeldende.

Det er viktig at man arbeider mye med utvalgskriteriene tidlig i prosessen. Disse må ha så stor grad av objektivitet som mulig.

Om du er en av dem som blir overtallig, er det arbeidsmiljølovens kapittel 14 som skal følges videre.

Om du har vært ansatt i minst 12 måneder i løpet av de to siste årene, har du fortrinnsrett til ansettelse i samme virksomhet dersom det blir en stilling ledig som du er kvalifisert for.

Ved overtallighet har arbeidsgiver plikt til å forsøke å finne anna egna jobb til deg. Dette kan medføre at du får et anna arbeidssted enten i kommunen eller i fylkeskommunen.

Om du ikke får tilbud om en anna jobb, har du ett års fortrinnsrett fra og med at oppsigelsestida di går ut.

Det vil være viktig å samarbeide med din tillitsvalgte framover. Har du en arbeidsplasstillitsvalgt, er det denne som støtter deg, hvis ikke tar du kontakt med fylkeslaget.

[Februar 2022] Vi har fått beskjed om at det trolig blir en nedbemanningsprosess på vår skole (privat). Jeg er sykemeldt og har hørt at man da ikke kan bli sagt opp?

Lærer

SVAR: Det stemmer at du har et særskilt vern mot oppsigelse hvis du er sykemeldt. I Arbeidsmiljøloven §15-8 (1) står det:

«Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte».

Du skriver ikke hvor lenge du har vært sykemeldt, men i henhold til paragrafen ovenfor kan ikke sykefraværet ditt brukes som årsak til oppsigelse de første 12 månedene. Altså et vern i en tidsbegrenset periode.

Legg merke til at Arbeidsmiljølovens formulering ikke gir et absolutt vern, men at det er sykefraværet som ikke kan brukes som årsak til oppsigelse i verneperioden. Vår erfaring er imidlertid at de fleste arbeidsgiver verner ansatte med sykefravær i verneperioden, uavhengig av årsak, men det kan altså være slik at arbeidsgiver kan ha saklig grunn til å gå til oppsigelse i verneperioden – da med annen begrunnelse enn sykefraværet.

Slike situasjoner må alltid vurderes særskilt, og arbeidsgiver plikter å følge saksbehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven, deriblant drøfte før beslutningen om en eventuell oppsigelse gjøres (jf. Arbeidsmiljøloven § 15-1). Anbefaler at du tar kontakt med nærmeste tillitsvalgt for veiledning og bistand, eventuelt fylkeslaget ditt.

[April 2021] Jeg er ansatt i 100 % stilling, men ble 25 % ufør for cirka to år siden. Jeg ble nylig kalt inn på et møte med rektor hvor det ble lagt frem at jeg enten måtte si opp deler av stillingen min selv, eller så ville de vurdere å si den opp. Jeg har jo informert om at jeg av helsemessige årsaker ikke vil kunne klare å komme tilbake i 100 %, men kan de kreve at jeg sier opp?

Anonym

SVAR: Leit å høre at du er i en situasjon hvor det er utfordrende å jobb fullt. Du skriver ikke om du er midlertidig eller varig ufør, men leser at du selv har informert arbeidsgiver om at du ikke vil klare å jobbe 100 %. Uavhengig av om du er midlertidig eller varig ufør, så anbefaler vi aldri at man sier opp stillingen sin selv. Arbeidsgiver kan heller ikke kreve dette.

Generelt sett, det kan jo være slik at arbeidsgiver kan ha en saklig grunn til å gå til oppsigelse, men vi ønsker muligheten til å bistå våre medlemmer gjennom drøftinger og en saklighetsvurdering av den eventuelle oppsigelsen. Og ikke minst, at arbeidsgiver har bevisbyrden for at det foreligger saklig grunn til oppsigelse. Den muligheten får vi ikke hvis man sier opp selv.

I oppsigelsessaker plikter arbeidsgiver å følge Arbeidsmiljøloven. Hvis det er slik at din arbeidsgiver ønsker å gå til en oppsigelse, så skal du i henhold til § 15-1 kalles inn til et drøftingsmøte. Her anbefaler vi alltid at man tar med tillitsvalgt. Hensikten med et slikt møte er å drøfte momenter i saken før en eventuell beslutning om oppsigelse tas.

Svaret ovenfor er ikke en individuell vurdering av din konkrete sak. Slik saker må alltid vurderes særskilt basert på all informasjon og dokumentasjon i saken. Anbefaler derfor at du raskt tar kontakt med din nærmeste tillitsvalgt for bistand, eventuelt ditt fylkeslag. Vi på forbundskontoret er også tilgjengelig for å hjelpe deg ved behov.