– Fellesskolen er hjertet i samfunnet vårt

I sin appell på Torgallmenningen i Bergen 1. mai, understreket forbundsleder Mette Johnsen Walker om viktigheten av å verne om og styrke fellesskolen. Les hele appellen her!

1. mai 2024

Runar Nørstad

1. mai. Torgallmenningen. Mette Johnsen Walker. Appell.
Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, holdt appell på Torgallmenningen i Bergen 1. mai. Fellesskolen sto sentralt i appellen. (Foto: Arne Jæger, LO i Bergen og Omland)

Flere tusen fremmøtte fikk høre forbundslederen i Skolenes landsforbund argumentere for den sentrale rollen fellesskolen spiller i å forme et samfunn preget av inkludering, likhet og solidaritet.

Med en klar appell til å bevare og utvide fellesskolens arv, inviterte Mette Johnsen Walker de fremmøtte til å forene oss i kampen for en skole som er tilgjengelig, rettferdig og tilpasset alle.

I Folkets Hus i Oslo, holdt forbundssekretær Jeanine Norstad appell under markeringen til Skolenes landsforbund Oslo Fylkeslag. Les appellen her (PDF)

Her er appellen Mette Johnsen Walker holdt Torgallmenningen i Bergen 1. mai, etter invitasjon fra LO i Bergen og Omland.

«KAMERATER! GODE VENNER!         

Det er en ære å få holde appell hjemme på selveste 1. mai. Dagen som er så viktig for arbeiderbevegelsen. Og for å gjøre det helt klart med en gang; arbeiderbevegelsens kamper er ikke over.

I dag står vi her på Torgallmenningen i Norges vakreste by. Vi står her samlet, i et fellesskap, som deler grunnleggende tanker, idéer, filosofi og kamper.

Det er oss i arbeiderbevegelsen vi kan takke for at vi har en gratis fellesskole.

Som tidligere LO-leder Yngve Hågensen så treffende sa; arbeiderbevegelsen har vært både arkitekt og byggherre for det utdanningssamfunnet vi har i dag. Det var selvsagt for våre forfedre at vi som kom etter skulle ha bedre muligheter enn det de hadde hatt. Sånn er historien i alle samfunn. Vi kjemper ikke bare for dagens generasjoner, men også for de som kommer etter oss.

Vår offentlige gratis fellesskole er bærebjelken i velferdsstaten vår. Med like muligheter for alle, uansett hvor i landet man bor, bidrar vi til å skape små forskjeller. Skolen er – og skal være – et treffpunkt for alle unge, uansett tanker, idéer, filosofi og familiens inntekt.

Vår offentlige gratis fellesskole er bærebjelken i velferdsstaten vår.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund

Ja, jeg vil si det så sterkt at vi er forpliktet til å videreføre denne arven og sikre at alle barn i vårt samfunn har lik rett til utdanning!

Lik mulighet til utdanning er altså ikke bare en grunnleggende rettighet som har stor betydning for enkeltmennesket, men også samfunnet som helhet.

  • Når alle har lik tilgang til utdanning, gir det oss frihet til å forme våre liv uavhengig av hvilken familie vi er født inn i. Utdanning gir oss muligheten til å utvikle våre ferdigheter og kunnskap, og dermed skape et godt liv for oss selv
  • Gjennom utdanning kan enkeltpersoner få bedre jobbmuligheter, høyere inntekt og dermed forbedret levestandard. Dette bidrar til å redusere økonomiske ulikheter og skape et mer rettferdig samfunn
  • Et samfunn med lik mulighet til utdanning har bedre forutsetninger for å utvikle seg. Utdannede borgere bidrar til økonomisk vekst, innovasjon, demokratisk deltakelse og sosial stabilitet. Utdanning er derfor en investering i fremtiden.

Det handler altså om hvilket samfunn vi ønsker å ha. Vi ønsker et samfunn hvor alle mennesker har like muligheter og lik verdi, uansett bakgrunn. Vi ønsker et samfunn hvor fellesskapet står sterkt.

Og det starter med fellesskolen.

Dessverre har vi sett de siste årene at noen har prøvd å undergrave denne fellesskolen. Politiske koalisjoner har forsøkt å endre retningen, og vi har sett en farlig trend mot en mer elitistisk tilnærming til utdanning. som setter profitt og privatisering over fellesskapets beste. Vi kan ikke tillate at utdanning blir en handelsvare. Kunnskap er ikke noe som kan måles i profitt, men i samfunnets evne til å vokse og utvikle seg.

Vi kan ikke tillate at utdanning blir en handelsvare.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund

Kamerater, noen forsøker altså å tukle med den unike arven til fellesskapsskolen.

Hvis skolen skal bidra til sosial utjevning må vi verne om en gratis skole for alle. Den må gi alle lik rett til utdanning, og lik rett til å trives, uansett hvor i landet man bor, uavhengig av økonomisk bakgrunn, kjønn, livssyn og nasjonalitet. Vi må kreve at det gis gode vilkår for reell tilpasset opplæring, som er både inkluderende og utjevnende. Vesentlige områder av utdanningen må styres med definerte nasjonale bestemmelser. Det er gjennom en felles nasjonal styring av opplæringen at vi kan sikre at alle elever får tilgang til kvalitetsutdanning uavhengig av hvor de befinner seg i landet. Dette vil ikke bare bidra til å utjevne ulikheter, men også styrke samholdet og solidariteten i samfunnet vårt.

Fellesskapsskolen må være nettopp det – en skole for alle. Men vi ser hvordan testing, målstyring og rapportering har tatt overhånd, og hvordan skolen i økende grad favoriserer enkelte grupper på bekostning av andre. Vi må bryte ned disse barrierene og skape en skole som er tilpasset alle, ikke bare noen få privilegerte.

I tillegg til å sikre at skolen er bred nok til å inkludere alle elever, må vi erkjenne at noen elever av forskjellige grunner ikke passer inn i den vanlige skolestrukturen.

Gode venner! Mange barn og unge opplever utfordringer som skolevegring eller utfordrende atferd, som kan gjøre det vanskelig for dem å trives i tradisjonelle klasserom. Derfor er det avgjørende å tilby alternative læringsarenaer for disse elevene, hvor de kan få tilrettelagt opplæring som bedre møter deres individuelle behov. Dette vil ikke bare bidra til bedre psykisk helse og trivsel, men også styrke elevenes følelse av mestring og tilhørighet. Vi vet at forebygging er kostbart, men vi vet også at det å ignorere behovene til disse elevene og la dem falle utenfor skolesystemet er enda dyrere, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Vi trenger at de unge føler seg verdsatt, sett, og at de får muligheten til å prøve seg både i verksted, i ulike bransjer, og at de enten ender opp med et fagbrev eller et studium som gir jobbmuligheter.

Videre er samarbeidet mellom skolen og lokalsamfunnet avgjørende for å styrke fellesskapsskolen. Et nylig foreldremøte ved en skole i Bergensområdet, hvor flere tusen foreldre deltok, understreker dette poenget. Lokalsamfunnet har en unik mulighet til å bidra til mangfoldige læringsmuligheter og berike elevenes utdanning gjennom felles innsats og engasjement.

For å oppnå dette må vi inkludere ulike yrkesgrupper i skolen. Miljøterapeuter er bare ett eksempel på hvilke ressurser vi trenger for å styrke skolen som et inkluderende fellesskap. Skolen må være et sted hvor hver enkelt elev blir sett og møtt på sine egne premisser.

Men vi kan ikke overse det faktum at finansieringen av skoler spiller en avgjørende rolle. En modell som baserer seg utelukkende på elevtall vil bare forsterke ulikhetene og hindre oss i å gi alle barn de samme mulighetene. Vi må revurdere hvordan skolene blir finansiert og sikre at ressursene fordeles rettferdig.

Skolen må være et sted hvor hver enkelt elev blir sett og møtt på sine egne premisser.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund

Kamerater, vi står ved et veiskille. Vi må handle nå for å sikre at fellesskapsskolen forblir en hjørnestein i den norske modellen. Vi kan ikke tillate at den blir underminert av kortsiktige politiske interesser. Derfor må vi i arbeiderbevegelsen gå i front for å snu denne utviklingen.

La oss stå sammen i kampen for en skole som er rettferdig, inkluderende og tilpasset alle.

La oss minnes hvor vi kommer fra, og la oss se mot en fremtid der en gratis skole for alle fortsatt er hjertet i vårt samfunn.

Takk.»