Enighet i statsoppgjøret – for LO Stat

Tidlig fredag morgen kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte.

24. mai 2024

Kommunikasjonsavdelingen

Skolenes landsforbund er enig med LO Stat-lederen, som krever at alle blir ivaretatt, og at vi får en rettferdig fordeling av lønna i årets hovedoppgjør.
Nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget i staten. (Foto: Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund (SL) og Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener avtalen ikke er god nok og har stemt nei i LO Stats forhandlingsutvalg.

SL og NTL krevde likelydende avtaler, men med vilkår om at de sentrale partene også i framtiden må kunne sikre alle ansatte lønnsutvikling og kunne omfordele mellom grupper. Flertallet i LO Stats forhandlingsutvalg godtok statens tilbud under forutsetning om fire likelydende avtaler.

Skolenes landsforbund ønsker likelydende tariffavtaler i staten, men ikke for enhver pris.

– Med statens tilbud blir prisen rett og slett for høy. Vi kan ikke si ja til en avtale som fratar oss kollektive rettigheter.  Selv om like avtaler er viktig for oss, må vi vite at vi kan føre en solidarisk lønnspolitikk, sier Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund mener statens tilbud i for stor grad legger opp til at lønna skal fordeles i lokale forhandlinger der arbeidstakerne har mindre makt over lønnsfordelingen.

– Våre tillitsvalgte vet at lokale forhandlinger gir til mer makt til arbeidsgiver og trynetillegg. Ved å fjerne lønnstabellen og lønnsregulativet uten en fullgod erstatning, har staten fjernet det viktigste virkemiddelet for å sikre alle en lønnsutvikling. Dette kan vi ikke akseptere, sier Jon Oddvar Holthe.  

Sammen med forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Holthe Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget i staten.

Nå er det medlemmene i LO Stat som i uravstemning avgjør om resultatet skal godkjennes eller om LOs medlemmer i staten skal streike. Fristen for å melde resultatet av uravstemningen til Riksmekleren er 13. juni.

Forhandlingsutvalget i Skolenes landsforbund vil anbefale medlemmene å stemme nei til ny tariffavtale.

Hovedtrekkene i meklingsresultatet:

  • Lønnsoppgjøret er innenfor frontfaget på 5,2 prosent.
  • Sentralt generelt tillegg på 0,75 % til alle
  • Lokal avsetning på 2,15 % av lønnsmassen i den enkelte virksomhet
  • En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten.

Møtebok, staten 2024 (PDF)

Les pressemeldingen fra LO Stat her

Les pressemeldingen fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet her