Enighet i kommuneoppgjøret

Koronasituasjonen og landets økonomi ga ikke rom for økonomiske tiltak som kunne rette opp i skjevheter i lønnsutviklingen i dette hovedtariffoppgjøret, sier forbundsleder Anne Finborud.

16. september 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen har representert Skolenes landsforbund i LO kommune. (Foto: SL)

– Dette ga oss et krevende oppgjør midt i en pandemisituasjon, der kommunalt ansatte har jobbet mer enn normalt og dokumentert hvor viktig det er med en sterk offentlig sektor for å holde storsamfunnet i gang. Ja, dette føltes krevende, men utgangspunktet for forhandlingene var godt kjent for oss alle, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

Sammen med nestleder Terje Moen har hun representert Skolenes landsforbund i LO kommune.

Liten reallønnsvekst

Medlemmene i LO kommune favner bredden av kommunalt ansatte. Det tette samarbeidet for å finne framtidsløsninger i de ulike sektorene og en solidarisk fordeling av de få kronene som fantes, har styrket samholdet innad i LO kommune, sier Anne Finborud.

– LO kommune og Skolenes landsforbund er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag. Til tross den trange økonomien, har vi klart å finne en forhandlingsløsning der medlemmene får en liten reallønnsvekst. Dette skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier forbundslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

9A blir tema senere i høst

Skolenes landsforbund er spesielt glad for at vi har fått gjennomslag for LO kommune sitt krav om å bedre rettssikkerheten for skoleansatte i saker knyttet til opplæringslovens § 9A.

– Dette betyr at partene sammen vil drøfte hvordan 9A-saker kan takles for å sikre tillit og trygghet på arbeidsplassen, sier Anne Finborud.

Hun viser til avtaleteksten:

«Forholdet mellom rettighetslov og arbeidsmiljølov kan være utfordrende. KS mener det er behov for et møte med organisasjonene om ulike problemstillinger knyttet til opplæringsloven § 9A slik at vi sammen kan drøfte hvordan de best kan møtes, og vil i løpet av høsten 2020 innkalle partene til møte.»

Dette er de avtalte tilleggene

LO kommune og Skolenes landsforbund fikk gjennomslag for kravet om kronetillegg og denne gangen som et likt kronebeløp for hver stillingsgruppe:

De avtalte tilleggene er på mellom 1.400 og 1.900 kroner:

  • Stillinger uten særskilt krav til fagutdanning, fagarbeidere og fagarbeider med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning får 1.400 kroner.
  • Adjunkt og stillinger med krav om 4 års høyskoleutdanning får et tillegg på 1600 kroner.
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om fem års høyskoleutdanning får et tillegg på 1.700 kroner.
  • Lektor og stillinger med krav om mastergrad får et tillegg på 1.800 kroner.
  • Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på 1.900 kroner.
  • Ledere som er omfattet av de sentrale forhandlingene får et tillegg på 0,3 prosent.

Garantilønnssatsene økes tilsvarende.

Det er ikke satt av penger til lokale forhandlinger i år.

Tilleggene gis med virkning fra 1. september og oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent som er det samme som i frontfaget.

Tilleggene for de ulike gruppene:

Det er også enighet om at dersom lønnsøkningen i frontfaget blir mer enn 1,7 prosent, skal dette tas med i lønnsoppgjøret i 2021.

Fokus på viktige temaer

Forbundsleder Anne Finborud viser til at LO kommune helt bevisst også krevde forhandlinger om andre viktige temaer som ikke umiddelbart utløser kostnader, nettopp fordi ramma var så knapp.

Kompetanse

Det er avtalt et partssammensatt utvalg som skal arbeide med kompetansespørsmål i tariffperioden. Utvalget skal vurdere ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.

I tillegg skal utvalget drøfte hvordan ulike tariffbestemmelser knyttet til kompetanse praktiseres og fungerer, herunder hvordan det gis uttelling for kompetanse og bruk av stillingskoder. De skal også utarbeide en veileder. Dette kan bli et offensivt og nyttig verktøy.

Likelønn

Partene har forpliktet seg til å jobbe systematisk med likelønn. Også her skal det utarbeides en sentral veileder.

Heltidskultur

Dessuten har LO kommune fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal jobbe for at flere skal få hel stilling i løpet av tariffperioden.

Mette Nord, forhandlingsleder i LO kommune, er glad for at partene i kommuneoppgjøret har forpliktet seg til å styrke arbeidet for at flere ansatte skal få hele stillinger. Hun sier at mange av LO kommunes medlemmer i områder som helse og omsorg, kultur og oppvekst er rammet av det hun kaller en deltidskrise.

For LO kommune har det vært helt avgjørende at arbeidet for partene skal jobbe tett sammen om en heltidskultur, og hun forventer at dette nå vil bli fulgt opp i alle kommuner og fylkeskommuner i tiden framover.

Forhandlingsresultatet skal sendes ut til uravstemning i nærmeste framtid. Fristen for tilbakemelding om resultatet av uravstemninga til KS er satt til 19. oktober.