Enige om å forlenge hovedavtalen i KS

Partene er enige om at hovedavtalen videreføres for to år, med enkelte endringer.

7. desember 2023

Runar Nørstad

Partene har under forhandlingene drøftet utfordringer knyttet til digital omstilling, og understreker at digitalisering og bruk av ny teknologi er å regne som omstilling hvor hovedavtalens bestemmelser gjelder. Dette betyr at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Torsdag 7. desember kom forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for KS-området i havn. Forhandlingene startet 1. desember.

De fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune forhandler med KS. Skolenes landsforbund er en del av LO Kommune. Partene er enige om å prolongere hovedavtalen for to nye år, med enkelte endringer i avtalens del B og del C.

– Det er i all hovedsak en videreføring av et verktøy som er godt. Vi må legge til rette for av våre folk skal kunne løse oppgavene i en tid der presset på de tillitsvalgte øker. Vi har blitt enige om et sentralt partsarbeid som skal jobbe med digitalisering, sier Mette Nord, leder i LO Kommune.

Det er lagt inn en tilføyelse «på alle nivå» i del B, § 1-5, for å presisere at alle ledere og tillitsvalgte skal være omfattet av oppfølging og opplæring i hovedavtalen. I del B, § 3-3 «Tillitsvalgtordning, herunder struktur og frikjøp», er det tatt inn en tilføyelse «etter drøfting» for å understreke at behovet for frikjøp skal drøftes først.

I del C, § 7, er det tatt inn: «Partene er enige om at utviklingen av bedriftens teknologiske miljø må skje gjennom et samarbeid mellom de ansatte og bedriften.»

Det er også avtalt at partene skal jobbe videre med en rekke momenter i hovedavtalen frem til neste forhandlingsrunde.

Innen 1. juli 2025 skal de sentrale parter i felleskap:

  • Diskutere behovet for utvikling av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår. 
  • Gjennomgå hovedavtalen og identifisere bestemmelser som kan være utdaterte eller ikke lenger relevante. 
  • Diskutere praktiseringen av bestemmelser i hovedavtalen.
  • Vurdere behovet for endringer i hovedavtalen.

– Dette er en videreføring av en avtale vi har hatt i lang tid og som fungerer godt. Men det er klart at vi må ta høyde for at ting kan endre seg, i en tid der nærmest alt endrer seg i svimlende fart. Vi vet ikke ennå hvordan økt digitalisering vil påvirke arbeidshverdagen, men at den vil påvirke oss, er hevet over tvil. Da er det viktig at de tillitsvalgtes erfaringer kommer fram og er til nytte, sier Mette Nord.

Den nye avtalen gjelder i to år, fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Forhandlingsresultatet kan leses her: Vedlegg til protokoll

Forhandlingslederne, fra venstre: Marit Solheim fra YS Kommune, Steffen Handal fra Unio, Hege Mygland fra KS, Mette Nord fra LO Kommune og Tonje Leborg fra Akademikerne Kommune. (Foto: Fagforbundet)