Disse kursene kan tillitsvalgte melde seg på

Skoleringer av tillitsvalgte har høy prioritet i Skolenes landsforbund. Her kan du lese om hvilke kurs du kan melde deg på.

2. juni 2023

Runar Nørstad

De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen og har den daglige kontakten med medlemmene. Skolenes landsforbund har utviklet kurs for å skolere tillitsvalgte. (Fotomontasje: Skolenes landsforbund)

Forbundet innførte i 2017 en egen trinnskolering beregnet på kursing av tillitsvalgt:

  • Grunnskolering (Trinn 1)
  • Videregående skolering (Trinn 2)
  • Toppskolering (Trinn 3)
  • Et nytt trinn 4-kurs er i støpeskjeen

Trinn 1: Beregnet for nye tillitsvalgte, eller tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på sentrale kurs og som har behov for å bli oppdatert i gjeldende lov- og avtaleverk. Kurset går over to dager.

Trinn 2: Er for deg som enten har deltatt på «Grunnskoleringen for tillitsvalgte (Trinn 1)» eller har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å få økt kunnskap i hvordan lover, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet. Kurset går over tre dager.

Trinn 3: Er for deg som enten har deltatt på Trinn 1 og Trinn 2, eller som rett og slett har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å etablere en enda større trygghet i hvordan lov, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet. Kurset går over to dager.

Tidspunktene for kursene finner du i kalenderen, hvor du også kan melde deg på!

– Trinn-1-kurset er for ferske tillitsvalgte, men det er alltid noen som har erfaring på ulike nivåer som tillitsvalgte som er med. Trinn 2-kurset er en naturlig videreføring av Trinn 1. Etter Trinn 3-kurset vil tillitsvalgte være godt rustet til å håndtere saker på flere nivå i organisasjonen. Vi har forventninger til at disse etter hvert vil bli en viktig ressurs både for oss sentralt, men også for andre nye lokale tillitsvalgte, sier 2. nestleder Bodil Gullseth som har hovedansvar for gjennomføring av kursene.

Temaer på trinn 1: Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven, medbestemmelse og drøftinger, arbeidstidsavtalen, tillitsvalgtsrollen og arbeidsgivers styringsrett.

Temaer på trinn 2: Personalsaker, tjenestevei for å få løftet saker opp til neste nivå, skriving av protokoll og referat, forhandlingsteknikk, lokale forhandlinger og bruk av diverse medier og kommunikasjon. Det jobbes med å løse ulike problemstillinger og bruk av lov- og avtaleverket (arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen, hovedavtalen og særavtaler).

Temaer på trinn 3: Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, tvistebehandling, arbeidsmiljøloven, personalsaker, forhandlingsteknikk, tilsettinger, overtallighet, opplæringsloven og arbeidsrett. Dette trinnet skal gi dypdykk i ulike lov- og avtaleverk med eksempler fra det virkelige liv hvor forbundet og tillitsvalgte i SL har gjort nyttige erfaringer.

Det er fortsatt god deltakelse på trinnskoleringen. Interessen og engasjementet er godt. I 2022 deltok 44 på trinn-1-kurs, 38 på trinn-2-kurs og 52 på trinn-3-kurs.

– Et nytt trinn 4-kurs er i støpeskjeen. For å delta, vil det kreves at hele trinnskoleringa er fullført. Vi har spenstige ideer. Men vi er ikke i mål ennå, ikke nok til å røpe mer enn at vi har trua på noe veldig bra, sier Bodil Gullseth. Hun anslår at kurset kan bli en realitet på senhøsten 2023.

Tidspunktene for kursene finner du i kalenderen, hvor du også kan melde deg på!