Dette er nytt skole- og barnehageåret 2022-2023

Også det kommende året vil det skje en del endringer i både barnehage og skole. Les mer om endringene her!

12. august 2022

Runar Nørstad

Fra 1. august får elever på 1. trinn rett til 12 timer gratis SFO per uke. (Illustrasjonsfoto: Pixabay) 

Utdanningsdirektoratet har på sin hjemmeside omtalt noen av endringene.

> Nytt til barnehage- og skolestart

Flyktninger fra Ukraina

Det er gjort midlertidige endringer i både barnehageloven og opplæringsloven for å gjøre det enklere å ta imot flyktninger fra Ukraina. Målsetningen er at det skal gis et pedagogisk tilbud så raskt som mulig. Det jobbes med videreutvikling av ressurssiden for de som arbeider med flyktninger eller flerspråklige barn i barnehagen.

> Gode tips angående flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen

Bedre oppfølging av utsatte barn og unge

For å styrke samarbeidet mellom ulike velferdstjenester og sørge for å bedre oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier, gjøres det en del endringer blant annet i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Endringene vil blant annet gå på harmonisering og styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester, innføring av en rett til barnekoordinator, samt utvidelse av helse- og omsorgstjenestens ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler. En veileder vil være klar i midten av september og legges på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Skolenes landsforbund ønsker kravet om egne barnekoordinatorer hjertelig velkommen.

– Vi håper dette blir en lettelse i arbeidet med å gi gode tilbud til sårbare barn og unge, både for foreldre og ulike instanser. Det er å håpe at dette ikke blir en byråkratisering av arbeidet, men en god hjelp for alle. Foreløpig er vi bekymret for at det ikke er tilført nok økonomi til kommunene for å få i gang tilbudet. Dette må fullfinansieres, slik at det ikke forsvinner viktige midler fra andre tilbud i kommunene. Det må også ses nærmere på hvordan man skal få dette til å fungere inn i interkommunale avtaler, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

> Les mer om bedre hjelp til barn og unge i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet 

SFO

Fra 1. august får elever på 1. trinn rett til 12 timer gratis SFO per uke.

Den nasjonale rammeplanen for SFO har nå virket i ett år. 30. august gjennomføres det en digital konferanse om rammeplanen.

> Lyst til å delta? Les mer og meld deg på! 

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

> Oversikt over datoer for gjennomføringen av de ulike nasjonale prøvene

Nytt av året er at elever med dysleksi eller betydelige lesevansker skal få lesestøtte når de skal ta de nasjonale prøvene i engelsk og lesing.

Tredje trinn (grunnskole) skal gjennomføre nye digitale prøver i regning i oktober. Støtteressurser vil legges ut i løpet av høsten.

Fagfornyelsen

> Skoleåret 2022-23 vil alle læreplaner være innført for alle trinn

Arbeidet med de nye læreplanene er kommet noe ulikt rundt omkring. Vi ønsker lykke til med det viktige arbeidet.

> Sjekk om det har skjedd noen endringer i dine fag

Fraværsreglene

Regjeringen gjeninnfører de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet. Regjeringen har imidlertid sagt at det er rom for å forbedre dagens fraværsreglement, og har gitt Udir dette oppdraget.

> Slik blir fraværsgrensen til høsten

Saken er publisert første gang 2. august. Oppdatert 12. august.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen