Betydelige mangler i samiskopplæringen

Det er betydelige mangler i opplæringen i samisk både når det gjelder læremidler, antall lærere og fjernundervisning, slår Riksrevisjonen fast. – Nå må regjeringen ta samisk opplæring på alvor, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker. 

28. november 2019

Runar Nørstad

Det er flere store mangler ved det samiske opplæringstilbudet, ifølge Riksrevisjonen. (Foto: SL/Illustrasjon) 

(Se uttalelse fra Skolenes landsforbund på samisk nederst i saken)

Samiske elevers rett til god opplæring i og på samisk gjelder uavhengig av hvor i landet eleven bor. Men det er betydelige mangler i undervisningstilbudet, viser en fersk rapport fra Riksrevisjonen.

– Det finnes få læremidler på videregående nivå. Det mangler læremidler på lule- og sørsamisk i flere fag, både i grunnskolen og videregående skole. Det er i tillegg få samisklærere og digitale læremidler i alle de tre samiske språkene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NTB.

– Mangelen på samisklærere gjør det også utfordrende å utvikle læremidler. Alt dette svekker opplæringstilbudet elevene får, sier han.

Mens tallet på elever som får opplæring i samisk har økt de siste årene, har antall samisklærere gått ned, viser rapporten.

Krever at regjeringen tar ansvar

Nå må regjeringen ta samisk opplæring på alvor! Varslene har vært mange, og over flere år. Nå er det grundig dokumentert i Riksrevisjonens rapport at samisk opplæring ikke er god nok. Riksrevisor Per-Kristian Foss nevner blant annet at virkemidler som brukes er mange og små, og spredt på mange aktører. Meldinger vi i Skolenes landsforbund får er at ansvaret for samisk opplæring pulveriseres, ingen ønsker å ta det fulle ansvaret. Nå er det på høy tid at regjeringen tar ansvar!

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

Sametinget har i flere år ønsket et ombud for samisk språk. Dette støtter Skolenes landsforbund.

– Det er et stort behov for et varslingssystem om retten til samisk opplæring, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

Rammer de yngste elevene

Mange samiske elever får fjernundervisning, men Riksrevisjonens undersøkelse viser at dårlig tilrettelegging av fjernundervisningen gjør at den ikke blir likeverdig med klasseromsundervisning. Dette rammer særlig de yngste elevene, skriver NTB.

Det finnes en rekke statlige virkemidler for opplæringen, men de er små og spredt på mange aktører.

– Virkemidlene er ikke effektive nok, slår Foss fast, som kritiserer regjeringen for å skyve ansvaret over på skoleeierne.

– Dette er et lite og spesialisert område som burde interessere politisk ledelse mer, mener riksrevisoren.

Uttalelse fra Skolenes landsforbund på samisk:

Norgga ráđđehus ferte duođalaččat váldit sámegiel oahpahusa! Leamaš olu dieđáhusat, badjel máŋggaid jagiid. Riikarevišuvdna lea rápporte bokte duođaštan heajos dili sámegiel oahpahusas. Riikarevisor Per-Kristian Foss namuha ahte váikkuhangaskaoamit mat geavahuvvojit leat olu ja smávvá, lávdadan iešguđet aktevrraide. Dávisteamit Skuvvllaid riikkalihttui čuoččuhit ahte ii ovttasge leat čielga ovddasvástádus sámegieloahpahusas. Dál lea áigi ahte Ráđđehus váldá ovddasvástádusa!

Sámediggi lea evttohan áittareaddji sámegiel ohpahusa ektui. Dán doarju Skuvvllaid riikkalihttu.

– Lea dárbu dieđihanvuogádáhkii mii bearráigeahčča sámegiel oahpahusa rivttiid, lohká Mette Johnsen Walker.