Barnevernsbarn fullfører ikke videregående skole

En ny kartlegging viser at lærere og barnevernsansatte har lavere forventninger til barn i barnevernet enn til andre barn. Bare 4 av 10 barn…

24. april 2015

Runar Nørstad

Barneminister Solveig Horne viderefører satsingen på barnehjemsbarn. (Foto: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet/SL)

En ny kartlegging viser at lærere og barnevernsansatte har lavere forventninger til barn i barnevernet enn til andre barn.

Bare 4 av 10 barn i barnevernet fullfører videregående skole.

Det viser en kartlegging som er et av flere delprosjekter for å styrke skole- og utdanningssituasjonen til barn i barnevernet.

– Vi vet at skole er svært viktig for et godt barneliv og for å mestre livet som voksen, sier barneminister Solveig Horne (Frp) i en pressemelding.

– Regjeringen bevilget derfor ti millioner kroner i fjor for å gi barnevernsbarn bedre tilpasset utdanning, og satsingen blir videreført i år. Men denne kartleggingen viser at dette handler om mer enn penger – holdninger er vel så viktig.

Kartleggingen viser at det er bred enighet på tvers av sektorene om at de forventningene lærere, foreldre og andre omsorgsarbeidere har til barnas skolearbeid har innvirkning på skoleresultatene.

Likevel svarer nesten halvparten av ansatte i barnevernet og 20 prosent av lærerne at de har lavere forventninger til disse barna.

– Dette understreker behovet for holdningsendringer og bevisstgjøring – og kanskje særlig blant ansatte i barnevernet, sier Horne.

– Når barnevernet har omsorgen for et barn, har de foreldreansvaret for dette barnet. Vi skal ikke ha lavere ambisjoner på disse barnas vegne, enn vi har overfor egne barn.

FAKTA: Tiltakene i regjeringens skolesatsing

  • Kartlegging av holdninger til skolegang for barn og unge i barnevernet.
  • Fra høsten 2014 har alle statlige barnevernsinstitusjoner fått en skoleansvarlig.
  • Digital veileder om samarbeidet mellom skole og barnevern lanseres høsten 2015.
  • Fylkesvise dialogkonferanser for ansatte i skole og barnevern er gjennomført.
  • Det jobbes med å sammenstille barneverns- og utdanningsstatistikk.
  • Opplæringsprogram for ansatte i barnevernet er under arbeid.
  • Tiltak som familiekonsulenter som hjelpetiltak og ” The Letterbox Club” er i gang.