Ansatte i barnehage og skole kan få erstatning ved smitte

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden. Personell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter fra 1. mars 2020.

16. april 2020

Runar Nørstad

Dersom ansatte i skolen blir smittet av koronaviruset, kan de ha krav på yrkesskadeerstatning. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Dette gjelder primært helsepersonell, men også andre yrkesgrupper som jobber i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare – inkludert ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordninger.

Erstatningen vil beregnes ut fra fremtidig inntektsbortfall og ikke være knyttet til et konkret beløp.

– Det er ingen rettspraksis på dette siden utvidelsen er ny og vi ikke kjenner langsiktige konsekvenser av covid-19 (koronavirus). I tillegg vil gruppeliv som er regulert i tariffavtalen komme til utbetaling, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Vurderingen av om covid-19 med komplikasjoner kan godkjennes som yrkesskade følger av yrkesskadeforsikringsloven. Reglene omfatter i utgangspunktet alle arbeidstakere, uavhengig av yrke, men det er et vilkår at arbeidet eller yrkesutøvelsen skjer i «miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare».

Det er imidlertid presisert i Navs rundskriv før endringen hvor covid-19 inkluderes, at opplistingen i forskriften ikke er uttømmende og at også «annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare» kan gi grunnlag for å godkjenne smitteoverført sykdom.

Skolenes landsforbund vil legge til grunn at skoler, barnehager og skolefritidsordninger vil være omfattet av dette ved eventuelle fremtidige saker.

– Det er imidlertid viktig å vite at det vil bli et spørsmål om sannsynligheten for at man er smittet i arbeid og på arbeidsplassen, og ikke et hvilket som helst annet sted man ferdes. Det vil også ha betydning hvor høy sykdoms- og smitterisikoen er til enhver tid, fordi det som omfattes er arbeidsplasser eller områder med særskilt risiko, sier Terje Moen.  

– Det blir derfor viktig å dokumentere forholdene på det tidspunktet man tror man ble smittet, og i hvilke situasjoner man mener man ble utsatt for smitte. Hvis det skulle oppstå en smittesituasjon i ditt arbeidsforhold, må du dokumentere dette for senere bruk hvis behovet skulle oppstå, understreker nestlederen.

Dersom en ansatt blir smittet og syk, meldes sykdommen som yrkesskade av arbeidsgiver.

Les også: Lov om folketrygd (folketrygdloven)

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.