– La læreren få være lærer

– Skolenes landsforbund oppfordrer tillitsvalgte til å avtale møte med arbeidsgiver for å definere hva som egentlig er lærernes kjerneoppgaver, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

15. mars 2024

Runar Nørstad

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

I særavtalen om lærernes arbeidstid (SFS 2213) heter det:

«Skolens og undervisningspersonalets kjerneoppgave er å gi elevene god undervisning. Lærerne må̊ få tid og rom til å forberede undervisningen, både individuelt og i fellesskap.»

Skolenes landsforbund har gjennomført en undersøkelse om hva lærere faktisk blir satt til å gjøre. Her kommer det fram at mange lærere utfører jobber som mer naturlig skulle vært utført av vaktmestere, renholdere, helsepersonell mm. Dette gir selvsagt mindre tid til det som i SFS 2213 er omtalt som «kjerneoppgaver».

Fjorårets forhandlinger om ny SFS 2213 viser at de sentrale partene er klar over problemet, minner Skolenes landsforbund om. I protokollen fra desember 2023 heter det:

«Det er behov for en gjennomgang av hvilke oppgaver lærerprofesjonen har ansvar for, og hvilke oppgaver som bør utføres av andre ansatte i skolen i en tid hvor all kompetanse skal være tettere på. For å løse skolens helhetlige samfunnsoppdrag er det behov for at ulike yrkesgrupper har en arbeidsfordeling som bidrar til at deres kompetanse blir benyttet på best mulig måte og til gode arbeidsforhold. De sentrale parter mener det bør foregå diskusjoner på lokalt nivå og på skolenivå om hvilke oppgaver lærerprofesjonen skal utføre innenfor sitt oppdrag gitt i lov og forskrifter.»

– Skolenes landsforbund oppfordrer alle tillitsvalgte i organisasjoner som organiserer lærere til å gripe tak i denne protokollformuleringen og kreve møter med arbeidsgiver for å sette dette på dagsorden i sin kommune/fylkeskommune og deretter på den enkelte skole, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

I en slik prosess, vil det også være naturlig med avgrensinger som sier noe om hva en lærer ikke skal gjøre, mener hun.

– Skolenes landsforbund mener det også bør kjøres lignende prosesser på de andre yrkesgruppene i skolen. Målet må være å styrke laget rundt eleven ved at alle yrkesgrupper i skolen gjør hva de kan best. I tillegg må det sikres at de forskjellige yrkesgruppene får tid til å samarbeide og planlegge. Man kan ikke skape et lag uten felles planlegging og samarbeid. Det gjelder også laget rundt eleven.

Skolenes landsforbund er allerede i gang med å diskutere planer og strategier for neste år, med tanke på å få fortgang i arbeidet med å definere kjerneoppgavene i skolen.

– Vi krever også en god seniorpolitikk med mulighet for personlig utvikling for alle grupper i utdannings- og oppvekstsektoren. På generell basis er det viktig med gode avtaler i arbeidslivet for seniorer. Dette er lønnsomt for arbeidstakerne og har en samfunnsøkonomisk gevinst, sier Mette Johnsen Walker.

Relaterte saker
SL: Undersøkelse ga alarmerende svar
SL: Enighet om mer forutsigbar arbeidstid
SL: Arbeidstidsavtalen for barnehage videreføres