Hva skjer når mobbingen opphører?

Skolenes landsforbund etterlyser et lavterskeltilbud, både for elever og lærere, for råd og hjelp til resosialisering av mobbeutsatte barn og unge.   – Problemet…

6. desember 2017

Runar Nørstad

Mobbing.

Skolenes landsforbund etterlyser et lavterskeltilbud, både for elever og lærere, for råd og hjelp til resosialisering av mobbeutsatte barn og unge.

 

– Problemet er ikke over når mobbingen opphører. Det er da den viktige jobben begynner, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

Læringsmiljøsenteret arrangerte mandag og tirsdag denne uken et fagseminar i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, der temaet var oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing.

 

Senskader etter at mobbingen er avsluttet

Forskningsbasert kunnskap indikerer at de som har blitt utsatt for mobbing, står i fare for å utvikle alvorlige senskader som følge av mobbingen. Dette til tross for at mobbingen er avsluttet. Ny erfaringsbasert forskning støtter dette, i tillegg til at det fremkommer at de som har blitt utsatt for mobbing av ulike årsaker, ikke får den oppfølgingen de har behov for.

– Dette medfører et behov for økt fokus på oppfølgingsarbeidet og hva slik oppfølging kan bestå av, og hvordan det kan gjennomføres. Utfordringen er at det ikke eksisterer et system for å håndtere denne typen oppfølging i skolen i dag, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

Hun representerte Skolenes landsforbund på fagseminaret, som samlet om lag 150 deltakere. Også andre SL-ere var på plass (les deres erfaringer fra seminaret sist i saken).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SL-ere på fagseminar om mobbing: Hanne Staver Slettemeås (fra venstre), Mette Johnsen Walker, Kristin Tobro og Roger Vinje.

 

Flere yrkesgrupper inn i skolen

– Skolen har fått et samfunnsmandat for å stoppe mobbing. Dette jobbes det med i skolen, men hva skjer når mobbingen opphører? Dette er et felt som det finnes lite forsking på. Det er likevel et viktig område, da senskadene til mobbeutsatte barn og unge kan få alvorlige konsekvenser, sier Mette Johnsen Walker, som også er også SLs representant i utvalget som har ansvar for Partnerskap mot mobbing.

Ett av temaene som ble belyst på fagseminaret, er hvem som har ansvaret for at de som etter hvert faller utenfor både skole og arbeidsliv på grunn av mobbing i skolen får livskvaliteten tilbake.

– Det er for lite bevissthet om konsekvensene av mobbing, og tiltak avsluttes for tidlig. Løsningen kan være å innføre et lavterskeltilbud, der både elever og lærere kan får råd og hjelp til resosialisering av de som er utsatt for mobbing. Skolenes landsforbund jobber fortsatt for å få flere yrkesgrupper inn i skolen, som sammen kan bygge laget rundt eleven. Det er meningsløst å forvente at læreren alene skal løse slike psykiatriske utfordringer, sier Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Noen skoler får det til

Forbundssekretæren viser til at noen skoler og kommuner samt fylkeskommuner har gode rutiner for oppfølging av mobbeutsatte elever.

– Vi snakker her om skoler med felles tverrfaglige team bestående av miljøarbeidere, miljøterapeuter, helsesøster, barnevernspedagoger – i tillegg til lærere og assistenter. Er det en helsesøster eller en sosionom i etasjen under klasserommet, blir mobbeproblemet tatt hånd om på en forsvarlig måte. Oppfølgingsarbeidet stopper ikke når mobbingen tar slutt. Da starter arbeidet med resosialisering, og dette avsluttes ikke før eleven selv sier at nå er det greit. Flere yrkesgrupper MÅ inn i skolen, sier Mette Johnsen Walker.

 

– Nyttig og konkret seminar

Også andre SL-ere deltok på fagseminaret i Oslo:

  • Roger Vinje, leder i Skolenes landsforbund Oslo Fylkeslag og lærer ved Etterstad videregående skole i Oslo
  • Kristin Tobro og Hanne Staver Slettemeås – begge ansatt på Nome videregående skole (avdeling Lunde) i Telemark


Her er deres erfaringer fra konferansen:

Roger Vinje
Mange gode innlegg, som gir grobunn for nye ideer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lærere og SL-medlemmer, Hanne Staver Slettemeås (t.v.) og Kristin Tobro, har deltatt på fagseminar med tema: Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing.


Kristin Tobro
Et nyttig og konkret seminar, med gode innspill og ideer som vi vil ta med oss tilbake til skolen. Fint at vi fikk representere lærerne, og bidra med vårt syn. Spesielt nyttig med workshop i tverrfaglige grupper. I tillegg ble samtalene med ungdommene og familiene deres sterke vitnesbyrd på hvor alvorlig og viktig det er med et enda sterkere fokus på etterarbeid og oppfølging, når man anser en mobbesak for avsluttet.

Hanne Staver Slettemeås
Mobbing handler ikke bare om å gripe inn og gjennomføre tiltak når mobbingen har oppstått. Vi må også mobilisere et samarbeid i forhold til hvordan skolene, foreldrene, kommunen og fylkeskommunen kan bevisstgjøres og gjennomføre tiltak for å forebygge mobbing.

Vi har fått et innblikk i arbeid som blir gjort ved ulike skoler i forhold til forebygging og tiltak når man har oppdaget at det foregår mobbing. Jeg mener dette arbeidet bør få mer oppmerksomhet fra skoleeier slik at det blir bevilget nok penger til nøkkelpersoner som helsesøster, psykologer, miljøarbeidere, rådgivere og andre som kan jobbe sammen i et «ressursteam».

«Ressursteamet» bør møtes jevnlig og inkludere foreldre, lærere som har elevene og elevene i klassen til den som er mobbeutsatt i forhold til iverksetting av tiltak og endring. Hele miljøet rundt eleven må tas med inn i oppfølgingsarbeidet. Det kan være nyttig å opprette et tilsyn i forhold til hvordan skolen jobber med mobbing – en nøytral part som vil barnas beste og følge opp saker.

Seminaret har vært veldig nyttig i forhold til arbeidet som blir gjort og hva som bør gjøres.

Seminaret belyser at forarbeid i overgangen fra barnehage til barneskole, barneskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående kan være forebyggende. Mange skoler omtaler god erfaring fra «ressursteam», god foreldrekontakt, støttegrupper blant elevene (i forhold til den mobbeutsatte) og tilgjengelige nøkkelpersoner (helsesøster, PP-tjenesten, miljøterapeut og lignende) som daglig eller ukentlig er til stede på skolen. Disse nøkkelpersonene må kommunisere jevnlig med alle involverte.

Kunnskapen om hvordan man best kan hjelpe en mobbeutsatt må bli bedre og skolene må ha fokus på dette arbeidet fremover.

 

Relevante lenker:
Udir: Rapport: Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing
Udir: Rapport: Konsekvenser av å bli utsatt for mobbing
SL: Signerte nytt partnerskap mot mobbing
SL: Her finner du Partnerskap mot mobbing (dokumentet, PDF)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Hovedbildet fra Pixabay er frigjort under denne lisensen