– Endelig kan påskiltingen begynne!

I et høringsbrev fra regjeringen, foreslås det å oppheve avskiltingen av lærere som tok sin utdanning før 2014. – Endelig! Dette har vi ventet lenge på, sier Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

20. april 2022

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund, gleder seg over at påskiltingen av lærere kan begynne. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund er meget fornøyd med regjeringens forslag.

– Det er så mange lærere med både kompetanse og lang erfaring som nå slipper å sette seg på skolebenken igjen. Nå kan vi ha større fokus på et bedre videreutdanningstilbud for alle lærere, der lokale behov for fagkompetanse kan prioriteres, sier Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund ønsker nå å få gjeninnført en form for allmennlærerutdanning, i tillegg til masterutdanningen.

– Da får vi både bredde og dybde også i kommende generasjoner av lærere. Dette vil hindre både skolenedleggelser og mer bruk av deltidsarbeid, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Det var Solberg-regjeringen som innførte krav om faglig fordypning i undervisningsfagene for lærere utdannet før 2014. Forslaget fra regjeringen er å gjeninnføre det unntaket fra kompetansekravene som tidligere gjaldt for disse lærerne. Forslaget sendes nå på høring med frist 19. juli 2022.

– Regjeringen ønsker å stanse avskiltingen av erfarne lærere. Vi ønsker å beholde dem i klasserommene. Deres gode kompetanse er viktig for skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Dette er selve lovforslaget, med merknader:

5 Forslag til lovendring

Forslag til unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i ny
opplæringslov:

§ 17-3 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

 • Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarar har relevant kompetanse
  i dei faga dei skal undervise i.
 • Krava om relevant kompetanse i undervisningsfag gjeld ikkje dei som kunne
  tilsetjast i lærarstilling før 1. januar 2014, allmennlærarar og mellombels tilsette.
 • Kommunen og fylkeskommunen kan fråvike krava i første avsnitt dersom det er
  nødvendig fordi skolen ikkje har nok lærarar med relevant kompetanse i faget. Ei slik
  avgjerd må vurderast på nytt kvart skoleår.
 • Departementet kan gi forskrift om kva som er relevant kompetanse i dei ulike faga.

6 Merknader til lovforslaget

Til § 17-3 andre ledd

Kravene om å ha relevant kompetanse i undervisningsfaget, gjelder ikke de lærerne som
oppfylte kompetansekravene for ansettelse før 1. januar 2014, uavhengig av om de da
jobbet i skolen. Kravene gjelder heller ikke de lærerne som har fullført
allmennlærerutdanning, uavhengig av når allmennlærerutdanningen ble avsluttet. I tillegg
gjelder kravene ikke dem som er midlertidig ansatt eller ansatt på vilkår om å ferdigstille
påbegynt utdanning etter § 17-2 andre ledd, eller søkere som er ansatt midlertidig etter
arbeidsmiljøloven (vikarer).

Relevante lenker
SL: Gleder seg over løftet om tillitsreform i skolen
SL: Ap og Sp vil fjerne avskilting og firerkravet