Slik opptrer du under en eventuell streik

Hvis det skulle bli iverksatt streik fra andre forbund på din arbeidsplass, skal vi ha respekt for at andre parter er i konflikt, sier…

23. mai 2019

Runar Nørstad

Hvis det skulle bli iverksatt streik fra andre forbund på din arbeidsplass, skal vi ha respekt for at andre parter er i konflikt, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

Status fredag, 24. mai:
Enighet i lønnsoppgjøret i staten
Enighet i kommuneoppgjøret (0gså Unio og Akademikerne er enige med KS)

Ordinære arbeidsoppgaver

Generelt kan en si at alle funksjoner som er beskrevet i stillingsinstruks eller lignende for de streikende medlemmer, er blokkert/streikerammet. Streikerammet arbeid er arbeid som skulle vært utført av en arbeidstaker som er tatt ut i streik.

– Så lenge konflikten pågår, kan ikke de ikke-streikende administrere eller utføre arbeid i stilling som er konfliktrammet/blokkert. Omdisponeringer eller overtid med tanke på å redusere virkningene av konflikten skal ikke finne sted. Det betyr i klartekst at du kun skal utføre dine ordinære oppgaver, og ikke gjøre oppgaver som noen av dine streikende kollegaer skulle utført, sier Terje Moen.

Han gjør også oppmerksom på at dersom overordnet er tatt ut i streik, skal ikke andre tilsatte utføre noen av de funksjonene som den overordnede skulle ha gjort, men kun de oppgaver som tilligger egen stilling.

– I forkant av streiken arbeides det som vanlig. Det skal ikke gjøres forberedelser for å forhindre skader, med mindre det er tale om skade som kan berøre liv og helse, sier Terje Moen.

Streikebryteri

Alle (også uorganiserte) som forsøker å utføre arbeid som ellers gjøres av medlemmer som er i streik oppfattes som streikebrytere (unntatt de som er unntatt etter Hovedavtalens § 5-1-2).

– Vi skal ikke akseptere at arbeidsgiver omdisponerer arbeidstid eller arbeidsoppgaver. Forhold som karakteriseres som streikebryteri er vanskelig å konkretisere på forhånd. Hver situasjon må vurderes for seg, hvis du er i tvil så ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller forbundskontoret, sier nestleder Terje Moen og presiserer følgende:

– Under en streik begrenses kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte til kun å omfatte forhold vedrørende avvikling av streiken. Alle andre møter med arbeidsgiver utsettes til etter at streiken er over. Arrangeres likevel møter, bør ikke tillitsvalgte fra Skolenes landsforbund delta.

Relevante lenker
SL: Lønn ved eventuell permittering av SLs medlemmer
SL: Derfor sa Skolenes landsforbund ja til et solidarisk lønnsoppgjør 
SL: Umulig å styre unna lokal pott i neste hovedtariffoppgjør, i 2020
SL: Brudd i statsoppgjøret 

Skolenes landsforbund på Facebook!