Nye tiltak skal gi mindre forskjeller blant barn og unge

En ekspertgruppe kommer med flere anbefalinger til regjeringen for å jevne ut de sosiale forskjellene. – Vil helt klart bidra til å styrke fellesskolen, mener Skolenes landsforbund.

15. februar 2024

Runar Nørstad

Økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå hvor undervisningsopplegget blir tilrettelagt til elevenes nivå, er en av anbefalingene fra ekspertgruppen. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Høsten 2022 ble det satt ned en ekspertgruppe som skulle se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har. 15. februar ble ekspertgruppens anbefalinger overlevert kunnskapsministeren.

Gjennom forskningsbasert kunnskap har «ekspertene» prioritert tiltak i barnehagen og skolen som forventes å særlig gagne elever med lav sosial bakgrunn og som fokuserer på å omfordele og øke ressurser til det som virker.

Ekspertgruppens hovedanbefalinger er:

  • Øke kvaliteten i barnehager
  • En ytterligere økning av barnehagedekningen
  • En bedre overgang mellom barnehagen og skolen
  • Øke kvaliteten i SFO
  • Systematisk (inkludert målrettet) trening på sosioemosjonelle ferdigheter i skolen
  • Økt bruk av midlertidig inndeling i små grupper basert på faglig nivå hvor undervisningsopplegget blir tilrettelagt til elevenes nivå

Skolenes landsforbund har fulgt dette arbeidet tett, og har sittet i referansegruppen.

– Å gi alle barn samme mulighet til inkludering og læring, uavhengig av hvor i Norge de bor, passer godt sammen med fellesskoletanken som står sterkt hos oss. I rapporten, ser vi gode tiltak som gjør at alle unge blir gode samfunnsborgere som bidrar til fremtiden, sier forbundssekretær Lene Bakkedal.

Det er en sterk sammenheng mellom hvor godt elever gjør det i den norske skolen og hvilken familie de kommer fra. Barn fra lavere sosiale lag faller oftere gjennom i skole og arbeidsliv, og dette fører igjen til store utgifter for samfunnet, og manglende tillit og økt sjanse for polarisering.

Ekspertgruppen har blant annet sett på hvordan utdanningssystemet kan endres for å øke sosial mobilitet og bidra til at flere fullfører skolen med et vitnemål eller fag- eller svennebrev.

Skolenes landsforbund ønsker å lovfeste retten til alternativ opplæringsarena, og innføre en mer praktisk skole.

– Denne rapporten er et steg i den retningen. En elev som faller utenfor, koster samfunnet om lag 15 millioner kroner, sier Lene Bakkedal.

Å bekjempe forskjeller og gi alle like muligheter er regjeringens viktigste jobb, ifølge kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Mindre ulikhet, gjør samfunnet bedre for oss alle. Skal vi lykkes med dette må innsatsen settes inn tidlig og vi må gi barn og unge en god start, sier hun i en pressemelding.

Les rapporten til ekspertgruppa her (regjeringen.no)

Relaterte saker
SL: Uttalelse: Lovfest elevers krav til alternativ læringsarena