– Stort framskritt for videregående skole i Oslo

Forslaget til ny ressursfordelingsmodell for videregående skole i Oslo er et stort framskritt, mener Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund.

2. september 2019

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund. (Foto: SL)

I dag får videregående skoler i Oslo tildelt penger per elev. Populære skoler med mange søkere og mange elever i hver klasse får dermed mer penger enn skoler med færre elever.

Byrådet i Oslo mener denne stykkprisfinansieringen er hovedårsaken til de store forskjellene. Nå vil de endrer finansieringsmodell. Den nye modellen ble vedtatt i byrådet tirsdag 13. august og skal opp i bystyret senere i høst, skriver Aftenposten.

Skal følge klassen

Ifølge modellen skal pengene hovedsakelig følge hver klasse, ikke hver enkelt elev:

  • 60 prosent av tildelingen til skolene skal fordeles på antall klasser ved skolene.
  • 40 prosent skal fordeles på antall elever.
  • I tillegg skal antall elevtellinger pr. skoleår gå ned fra tre til to. Dermed må ikke skolenes budsjetter justeres så ofte som i dag og blir mer stabile.

Det mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen vil gi en mer rettferdig og forutsigbar måte å fordele pengene på, noe Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund er enig i.

Forutsigbar skoleøkonomi

Dagens modell fører til betydelige forskjeller i gjennomsnittlig tildeling til samme studieprogram på ulike skoler: En skole fikk 2.590.000 kroner for en studiespesialiseringsklasse, mens en annen skole fikk 1.657.000 kroner.

En modell med 60 prosent av tildelingen basert på antall grupper og 40 prosent basert på antall elever og reduksjon til to tellinger med medfølgende budsjettjusteringer, vil medføre en langt mere forutsigbar skoleøkonomi enn dagens situasjon, mener fylkesleder Roger Vinje.

– En forutsigbar økonomisk situasjon i skolen er ikke bare viktig for skolens økonomi og et mer likeverdig tilbud til elevene, men også viktig for ytringskulturen i skolen. Stykkprisfinansieringen har vært et svært viktig element i selvsensureringen av lærere i osloskolen. De aller fleste har vært redde for å ta opp saker som kunne skade enkeltskolens omdømme og elevantall. Vi ser en ny finansieringsmodell som viktig for å kunne gjennomføre en tillitsreform, sier Vinje.

Mer til skolene med størst behov

I arbeidet med utredning av ny ressursfordelingsmodell, ble Deloitte hyret inn for å utrede alternativer. Deres forslag ble i høringsrunden møtt med mange negative høringssvar, noe som gjorde at Utdanningsetaten fikk i oppdrag å utrede et alternativ som fremstår som bedre enn den eksisterende modellen og Deloittes alternative modell.

– Byrådets forslag vil samlet sett gi økt forutsigbarhet, bedre samsvar mellom videregående skolers tildelinger og faktiske kostnader og større ressurser til skolene med de største behovene. Videre håper vi byrådet i framtiden vil bidra til å utvikle og benytte intern kompetanse i Utdanningsetaten i endringsprosesser framfor å benytte eksterne konsulentfirmaer, sier Roger Vinje.