Uttalelse: Omdisponering av personalet

Spørsmål om omdisponering av personalet i skoler og barnehager skal drøftes med tillitsvalgte. Forslag om omdisponering må risikoanalyseres. Husk at hovedavtalen fortsatt gjelder!

17. mars 2020

Kommunikasjonsavdelingen

Er det greit at lærere eller barnehagelærere blir satt til å vaske? (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Uttalelse vedtatt av Skolenes landsforbund 17. mars 2020, ført i pennen av forbundssekretær Geir Allan Stava.

Siden skoler og barnehager er nesten tomme for tiden, kommer det inn en del forespørsler til forbundskontoret om omdisponering av deler av personalet.

Det kan være et ønske fra arbeidsgiver om at de skal vaske ned arbeidsplassen, foreta vedlikehold, være «dagravner» for å hindre ansamlinger av barn og unge og mange andre oppgaver. Hvis situasjonen vedvarer, er det grunn til å anta at omdisponering bare blir mer og mer aktuelt.

Skolenes landsforbunds ståsted er at vi må være fleksible i denne situasjonen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å strekke seg langt for å håndtere alle utfordringene pandemien utløser. Alle tiltak som hindrer smittespredning er positive.

Likevel må vi minne om at hovedavtalen fortsatt gjelder. Spørsmål om omdisponering av personalet skal drøftes med tillitsvalgte og er viktig for å bevare partssamarbeidet.

Forslag om omdisponering må risikoanalyseres. Fører slik omdisponering til økt smittefare for ansatte eller elever/barn? Fører omdisponeringen til at det blir flere som må møtes fysisk, eller til flere kollektivreiser? Alle slike spørsmål må vurderes nøye.

Omdisponeringer som åpenbart fører til fare for økt smittespredning må ikke gjennomføres. Hvis risikoanalyser viser økt fare, må man se på om det er andre måter man kan gjøre omdisponeringen på. Det er viktig å være i dialog med arbeidsgiver om dette.

Skolenes landsforbund anbefaler medlemmene å være fleksible, men ikke naive. Vi skal ikke være vanskelige i forhold til hvilke arbeidsoppgaver vi kan utføre i denne ekstraordinære perioden. Men alle slike forslag til omdisponeringer må altså drøftes med tillitsvalgte, og de må risikoanalyseres.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen