> Vedtekter for 2017-2021 i PDF-format

Skolenes landsforbund
Skuvllaid riikkalihttu
Landsmøteperioden 2017-2021

INNHALD

Kap. 1 Generelle vedtekter for Skolenes landsforbund, organisasjonsledda i forbundet og medlemmer
§ 1 Generelt om vedtektene
§ 2 Tolking av vedtektene og avgjersle av tvistar
§ 3 Verkeområde for forbundet
§ 4 Organisasjonsledda i Skolenes landsforbund
§ 5 Føremål
§ 6 Særorganisasjonar mv.
§ 7 Medlemskap
§ 8 Teieplikt for tillitsvalte og tilsette i forbundet
§ 9 Kjønnskvotering
§10 Hovudkontor, firmateikning og forvaltning
§11 Rekneskap, revisjon og kontrollkomiteen
§12 Kontingent til Skolenes landsforbund
§13 Tariffkrav og tariffrevisjonar
§14 Avrøysting over tarifforslag
§15 Arbeidsstans
§16 Stønad under arbeidsstans
§17 Kampfondet
§18 Uravrøysting

Kap. 2 Dei sentrale vedtaksføre organa i forbundet
§19 Landsmøtet
§20 Landsmøtet sitt styringsområde
§21 Ekstraordinært landsmøte
§22 Landsstyret
§23 Landsstyret sitt styringsområde
§24 Forbundsstyret
§25 Forbundsstyret sitt styringsområde

Kap. 3 Vedtekter for lokale organisasjonsledd

Vedtekter for fylkeslag
§26 Oppretting
§27 Oppgåver
§28 Kontingent og økonomi
§29 Representantskapsmøte
§30 Ekstraordinært representantskapsmøte
§31 Fylkesstyret
§32 Oppløysing av fylkeslag

Vedtekter for foreiningar
§33 Oppretting
§34 Oppgåver
§35 Kontingent og økonomi
§36 Årsmøte
§37 Ekstraordinært årsmøte
§38 Medlemsmøte
§39 Foreiningsstyret
§40 Oppløysing av foreining

Vedtekter for klubbar
§41 Oppretting av klubb
§42 Oppgåver
§43 Økonomi
§44 Årsmøte
§45 Ekstraordinært årsmøte
§46 Medlemsmøte
§47 Klubbstyret
§48 Oppløysing

Kap. 4 Fagblad, utval og heimesider
§49 Fagblad, heimesider og sosiale media
§50 Forhandlingsutval
§51 Organisasjonsutval
§52 Utdanningspolitisk utval
§53 Pensjonsutval

Kap. 5 Retningslinjer

 

Kap. 1 Generelle vedtekter for Skolenes landsforbund, Skuvllaid riikkalihttu, organisasjonsledda i forbundet og medlemmer

§ 1 Generelt om vedtektene
Desse vedtektene er vedtekne av landsmøtet i Skolenes landsforbund i 2017.

A – Oppheving – endring
Vedtektene kan berre opphevast eller endrast etter vedtak på landsmøte i Skolenes landsforbund.

B – Særvedtekter
Om eit organisasjonsledd finn det naudsynt, kan det gjere vedtak om tillegg til desse vedtektene for verksemda si. Desse skal godkjennast av forbundsstyret/landsstyret.

§ 2 Tolking av vedtektene og avgjersle av tvistar
Tolking av desse vedtektene og tvistar knytt til vedtektene kan ikkje prøvast ved dei sivile domstolane. Dei vert avgjorte av forbundsstyret med rett til å klage til landsstyret.
På same måte vert organisasjonsmessige tvistespørsmål avgjorte som ikkje direkte er løyste i vedtektene.

§ 3 Verkeområde for forbundet
Skolenes landsforbund, som er tilslutta landsorganisasjonen i Noreg (LO), er ei landsomfattande samanslutning som organiserer arbeidstakarar og studentar innanfor utdanning, opplæring og oppvekst, samt pensjonistar som har vore yrkesaktive medlemmer.

§ 4 Organisasjonsledda i Skolenes landsforbund
Organisasjonsledda i forbundet er:
1. Landsmøtet
2. Landsstyret
3. Forbundsstyret
4. Fylkeslag
5. Foreiningar
6. Klubbar
7. Faste utval
• Organisasjonsutvalet
• Utdanningspolitisk utval
• Pensjonsutval

I tillegg kan forbundet ha sentrale og lokale ad hoc-utval ved behov.

§ 5 Føremål
Skolenes landsforbund har til føremål:
• Å organisere medlemmer innanfor forbundet sitt verkeområde og opprette fylkeslag, foreiningar, klubbar og utval.
• Å tryggje og betre lønns-, arbeids- og pensjonsvilkåra til medlemmene.
• Å yte medlemmene hjelp ved tilsetting, oppseiing og under konfliktar i lønns- og arbeidsforhold.
• Å sikre medlemmene rett til reell medråderett og påverknad på eigen arbeidssituasjon.
• Å sjå etter at dei tilslutta fylkeslaga, foreiningane, klubbane og utvala vert leia etter felles retningslinjer, slik at det ved solidarisk samverke mellom fylkeslag, foreiningar, klubbar og utval vert skapt eining og kraft i arbeidet for å fremje dei faglege, økonomiske, sosiale og kulturelle interessene til medlemmene.
• Å arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig.
• Å arbeide for eit utdanningssystem der FNs menneskerettserklæring av 1948 er det berande verdigrunnlaget, og der målet er eit samfunn prega av likeverd, likestilling og solidaritet mellom menneske og menneskegrupper både på det nasjonale og det internasjonale plan.

§ 6 Særorganisasjonar mv.
Det må ikkje dannast særorganisasjonar, celler, grupper eller aksjonsutval som arbeider for å setje ut av funksjon dei regulært oppretta og valde instansane innan forbundet eller å fremje føremål som ligg utanfor dei til forbundet.

§ 7 Medlemskap

A – Opptak av medlemmer
1. Alle lønnstakarar som har hovudstilling innanfor det verkeområdet som er bestemt i § 3 og studentar som utdannar seg for slik hovudstilling, og som godkjenner vedtektene i forbundet, kan verte medlemmer av forbundet. Det same gjeld for arbeidssøkjarar til nye stillingar. Unnateke frå dette er: personar som står tilslutta eller representerer eit politisk parti eller ein organisasjon som har nazistisk, fascistisk eller rasistisk program.
Det same gjeld dei som har teke arbeid under godkjent arbeidsstans eller er ekskludert frå fagforbund tilslutta LO. Desse kan ikkje verte opptekne som medlemmer utan særskilt vedtak av forbundsstyret. Streike- eller blokadebrytarar kan ikkje under noko omstende verte medlem før vedkomande har ordna opp med det forbundet som saka høyrer inn under.
Medlemskap trer i kraft når det er registrert i forbundet. Om ein gjev urette opplysningar eller let vere å gje opplysningar som betyr noko for medlemskapen når ein vert teken inn som medlem, og på den måten villeiar forbundet, kan medlemskapen verte omgjort utan at ein har krav på å få tilbake innbetalt kontingent. Før omgjering av slikt skjer, må vedkomande få høve til å forklare seg.
2. Innmelding må gjerast skriftleg til forbundet. 3. Ved innmelding vert ein medlem gjennom eit lokalt organisasjonsledd. På stader der forbundet ikkje har foreining/ klubb, vert ein direkte tilslutta fylkeslaget. I spesielle tilfelle kan ein verte direkte tilslutta forbundet.
4. Tvist om medlemskap i forbundet vert avgjort av forbundsstyret. Avgjersla kan ankast til LO.

B – Rettar og plikter for medlemmene
1. Ein medlem har plikt til å ta på seg tillitsverv som forbundet, fylkeslaget, foreininga eller klubben vel han til.
2. Ein medlem har rett til å seie frå seg val for like lang tid som han har vore valt for.
3. Ein medlem har sjølv plikt til å sjå til at medlemskapen til ei kvar tid er i orden. 4. Ein medlem har plikt til å halde forbundet orientert om endring i kontaktinformasjon.

C – Heidersmerke
Skolenes landsforbund sitt heidersmerke vert utdelt til alle medlemmer som har 25 års ubrote medlemskap i forbund tilslutta LO. Ved 40 års samanhengande medlemskap vert LO sitt heidersmerke tildelt. Ved 60 års samanhengande medlemskap i LO vert eit diplom og ein statuett tildelt.

D – Opptak av æresmedlem
Etter forslag frå forbundsstyret kan landsmøtet med tilråding frå landsstyret bestemme å oppta som æresmedlem medlem som har gjort forbundet særleg store tenester.

E – Kvilande rettar for medlemmer
1. Medlemmer som reiser ut av landet, kan søkje forbundet om å få oppretthalde medlemskapen med kvilande rettar. Ved innvilga søknad om kvilande rettar vert medlemmen friteken for kontingent, men ikkje for premie til kollektive forsikringar.
2. Når slik medlem vender tilbake, har han dei same rettar i forbundet som han hadde då han reiste utanlands. Desse rettane trer i kraft same dag som det er registrert i forbundet at medlemmen er attende.
3. Alle søknader om kvilande rettar vert avgjorte av administrasjonen i forbundet.

F – Overføring frå utanlandsk forbund
Medlemmer som i minst 3 månader har høyrt til utanlandske forbund som forbundet har gjensidig overeinskomst med, vert tekne opp i forbundet når vilkåra elles er til stades. Slike medlemmer får fulle rettar frå den tid dei vart organiserte.

G – Overflytting av medlemmer mellom LO-forbund
1. Medlemmer kan flyttast over frå eitt forbund til eit anna innan LO. I slike tilfelle må medlemmene fylle dei vilkåra vedtektene i LO fastset for overflytting. (Jf. Vedtektene i LO).
2. Ved overflytting frå eller til andre LO-forbund må melding sendast til Skolenes landsforbund for kvittering.
3. Ved overføring får medlemmen straks alle rettar i forbundet i forhold til medlemskapen sin i tidlegare LO-forbund.
4. Overflytting skal skje innan 2 månader etter at medlemmen har teke arbeid innanfor verkeområdet til eit anna forbund.

H – Utmelding
Ved utmelding skal medlemmen sende skriftleg melding til forbundet. Forbundet gjev melding til lønnskasserar om stopp i lønnstrekk for kontingent og forsikringspremie. Utmeldinga gjeld frå utløpet av den påfølgande heile månaden.

I – Utestenging av medlemmer/tillitsvalte
1. Medlemmer/tillitsvalte, som set seg ut over vedtektene eller vedtak i forbundet eller LO, eller på annan måte handlar til skade for organisasjonen eller medlemmene i forbundet, kan stengast ute frå medlemskap etter vedtak av forbundsstyret. Det skal innhentast tilråding frå lokalt organisasjonsledd. Slik utestenging kan gjerast, anten for eit bestemt tidsrom (suspensjon) eller for alltid (eksklusjon). Vedtak etter slik utestenging kan innan ein månad etter at skriftleg melding er motteken, utan forseinkande verknad, ankast inn for landsstyret. Den ankande part har rett til å møte og/eller vere representert og forsvare saka si overfor det organisasjonsledd som etter slik utestenging tek ei avgjersle.
2. Suspenderte medlemmer må betale kontingent i den tida dei er suspenderte, men dei har ikkje høve til å delta i møta til foreininga.
3. Utestenging av medlemskap fører alltid med seg at medlemmene mistar alle tillitsverv i fagrørsla og dei kan ikkje delta i møte i forbundet.

J – Bi-medlemskap
LO-medlemmer som har annan hovudarbeidsgjevar og stilling i verksemder innan SL sitt organisasjonsområde, kan få bi-medlemskap i SL, eller dei kan velje ordinært medlemskap. Bi-medlemskap inneheld ikkje kollektive forsikringsordningar.
Bi-medlemmer
1. får ordinære rettar i klubb, foreining, fylkeslag og utval.
2. kan ikkje veljast til forbundet sitt landsmøte, landsstyre og forbundsstyre
3. betaler kontingent i samsvar med vedtektenes § 12.1 for stillingar/ane i skoleverk/undervisning til Skolenes landsforbund.

§ 8 Teieplikt for tillitsvalte og tilsette i forbundet
Alle tillitsvalte og tilsette i forbundet har teieplikt i saker som gjeld enkeltmedlemmer. Tillitsvalte og tilsette i forbundet har ikkje lov til å utlevere opplysningar om enkeltmedlemmer utan løyve frå medlemmen. (Jf. off. forvaltning og vanlege reglar for teieplikt.)

§ 9 Kjønnskvotering
Ved val til landsmøte, alle styrande organ og utval og i alle organisasjonsledd vert kjønnskvotering nytta. Minst 40 % av kvart kjønn skal vere representert der dette er mogleg.

§ 10 Hovudkontor, firmateikning og forvaltning
1. Forbundet har hovudkontor i Oslo.
2. Forbundsstyret bestemmer kven som skal forplikte forbundet.
3. Forbundet skal setje midla sine i bank. Midlar som vert nytta til kjøp av fast eigedom og teikning av aksjar i føretak som forbundet har interesse av å vere medeigar i, skal plasserast etter vedtak i landsstyret.
4. Forbundsstyret må til ei kvar tid sjå til at midla til forbundet vert plasserte slik at dei i påkomande tilfelle kan realiserast snøgt.

§ 11 Rekneskap, revisjon og kontrollkomiteen

A Rekneskap
1. Hovudføremålet med rekneskapen er å gje medlemmene innsikt i dei økonomiske aktivitetane og stillinga til forbundet.
2. Forbundet skal kvart år leggje fram årsrekneskap og årsmelding. Årsrekneskapen og årsmeldinga skal underteiknast av forbundsstyret. Rekneskapsførsel, årsrekneskap og årsmelding skal elles følgje dei føresegner som er fastsette i reknekapslova.

B Revisjon
1. Revisjonen i forbundet skal utførast av LO sitt revisjonskontor. 2. Revisjonen skal utførast etter gjeldande, god rekneskapsskikk og i samsvar med den instruksen som LO har fastsett.
3. Forhold som revisor har peika på overfor forbundet skal takast inn i brev som vert fortløpande nummererte. Slike brev skal journalførast i ein revisjonsprotokoll og takast vare på, ordna og trygt saman med protokollen.

C Kontrollkomiteen
1. Kontrollkomiteen er landsmøtet sitt kontrollorgan.
2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med verksemda i forbundet og sjå etter at forbundet følgjer lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundet sine vedtaksføre organ, i tillegg til vanleg organisasjonsmessig praksis.
3. Kontrollkomiteen skal kontrollere uravrøystingar om tariffoppgjer.
4. Kontrollkomiteen kan til alle tider forlange å få forbundet sine protokollar og dokument lagt fram for seg og krevje at tillitsvalte og tilsette gjev dei opplysningar som komiteen meiner er naudsynte for at komiteen skal kunne utføre vervet sitt.
5. Kontrollkomiteen skal i arbeidet sitt følgje dei avgjersler som er gjevne i normalinstruks for kontrollkomiteane til forbunda.
6. Kontrollkomiteen skal føre protokoll frå møta sine.
7. Kontrollkomiteen skal gje meldinga si til dei organa som behandlar årsmelding og rekneskap.
8. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i saker knytt til komiteen sitt arbeid.

§ 12 Kontingent til Skolenes landsforbund

A Kontingenten og innbetaling
1. Medlemmene betaler 1,35 % av brutto lønn som kontingent. Alle fylkeslag får tilbakeført ein grunnsum på kr. 30 000 og, i tillegg, minimum 10 % av innbetalt kontingent. For Nordland, Troms og Finnmark vert minimum 15 % av innbetalt kontingent ført tilbake til fylkeslagets organisasjonsledd. Avsetninga til kampfondet skal vere 2 % av totalkontingenten inntil minimumskravet om kor stort kampfondet skal vere etter LO sine vedtekter, er oppfylte.
2. Ekstraordinær kontingent* vert utskriven av landsmøtet, landsstyret eller forbundsstyret når truande uro på arbeidsmarknaden gjer det ønskjeleg å styrke kampførebuinga til forbundet. (* Sjå også §§ 28 og 35 – utskriving av ekstrakontingent ved fylkeslag og foreiningar).
3. Ordinær og ekstraordinær kontingent skal, der det er inngått avtale med vedkomande arbeidsgjevar, trekkjast i lønn og innbetalast til forbundet etter gjeldande reglar for kontingentoppgjer. Når kontingenten ikkje kan trekkjast i lønna, skal kontingenten betalast av medlemmen til forbundet etter gjeldande reglar. Premiar til dei kollektive forsikringsordningane til forbundet vert kravde inn saman med kontingenten.
4. Kontingenten skal betalast for alle månadar i året.
5. Ein medlem som vert alderspensjonert eller uførepensjonert vert friteken for kontingent ved å gje melding til forbundskontoret. Medlemmer som er alderspensjonert eller uførepensjonert, betaler eit årleg beløp til delvis dekking av informasjon, kollektive forsikringar og sakshandsaming for pensjonistar. Medlemmer som held fram i stillinga si medan dei tek imot alderspensjon, betaler vanleg kontingent av løna. Det årlege beløpet vert fastsett av landsstyret.
6. Ved utmelding stoppar kontingentkravet først ved utløpet av neste månad etter at utmelding er motteken.
7. Direkte tilslutta medlemmer betaler same kontingent som medlemmer tilslutta foreiningane.
8. Studentar betaler eit årleg beløp fastsett av landsstyret til delvis dekking av informasjon og kollektive forsikringar.

B Kontingentfritak
1. I periodar utan lønn vert medlemmer fritekne frå kontingent, dersom sjukdom, svangerskaps- og omsorgspermisjon, arbeidsløyse, arbeidsstans, militær- eller sivilteneste er skuld i dette. Kollektive forsikringar må betalast. Ved skolegang som varer under 1/2 år med tilsvarande permisjon utan lønn frå hovudstillinga, kan tilsvarande kontingentfritak også innvilgast.
2. Medlemmer som har permisjon utan lønn frå hovudstilling for å studere, og studiane varer 1/2 år eller meir, får ha den ordinære medlemskapen sitt, men betaler eit årleg beløp fastsett av landsstyret til dekning av informasjon og kollektive forsikringar.
3. Medlemmer som er nyutdanna, får innvilga kontingentfritak det første arbeidsåret etter avslutta grunnutdanning. Desse medlemmene betaler kollektive forsikringar.
Vilkåra for fritak av kontingent etter dei reglane som her er nemnt, må dokumenterast overfor forbundet.

C Uteståande kontingent
Står ein medlem til rest med kontingenten for meir enn 3 månader utan at forbundsstyret har samtykt i det, kan vedkomande strykast som medlem av forbundet. Lokale organisasjonsledd skal kontaktast før vedkomande vert stroken.

§ 13 Tariffkrav og tariffrevisjonar
1. Set forbundsstyret fram krav om ny tariffavtale, må kravet godkjennast av sekretariatet i LO på førehand.
2. Plassoppseiing kan gjerast når sekretariatet i LO har gjeve godkjenning etter punkt 1.
3. Fører ikkje forhandlingar eller mekling fram, og forbundet vil setje i verk arbeidsstans, må godkjenning frå sekretariatet i LO hentast inn.
4. Lokale tariffkrav og tvistesaker vert handsama i samsvar med hovudavtalar og hovudtariffavtalar.
5. Fylkeslag/foreining/klubb tilslutta forbundet kan ikkje fremje krav om oppretting av tariffavtale eller seie opp ein tariffavtale utan godkjenning frå forbundet og LO. Fylkeslag/foreining/klubb kan heller ikkje på eiga hand gå til plassoppseiing eller setje i gang arbeidsstans.

§ 14 Avrøysting over tarifforslag
1. Tarifforslag skal som regel leggjast fram for dei medlemmene som interessetvisten gjeld. Resultatet av avrøystinga skal gje uttrykk for viljen hos medlemmene.
2. Har fleirtalet av dei medlemmene som interessetvisten gjeld stemt for forslaget, er det vedteke. Har fleirtalet stemt imot, er det forkasta.
3. Vert ikkje vilkåret i punkt 2 oppfylt, er avrøystinga ikkje bindande med mindre 2/3 eller meir av dei medlemmene interessetvisten gjeld, har teke del i avrøystinga.
4. Har mindre enn 2/3 teke del i avrøystinga, og vilkåret i punkt 2 ikkje er oppfylt, sender forbundsstyret melding om avrøysting med innstilling til sekretariatet i LO om forslaget bør vedtakast eller forkastast.
5. Omfattar ei tariffrørsle også andre LO-forbund, steller ein seg som bestemt i LO sine vedtekter.
6. Uravrøysting skjer elektronisk.
7. Rett til å delta i avrøysting om ny tariffavtale har alle medlemmer ved arbeidsplassar der tariffavtalen gjeld.
8. På møte i klubb/foreining/ fylkeslag som handsamar tariffspørsmål, kan medlemmer i andre forbund som er omfatta av tariffspørsmålet delta, dersom dei har rett til å oppretthalde medlemskapen sin i anna LO-forbund. Slike medlemmer har ikkje røysterett.

§ 15 Arbeidsstans
1. Når samtykke til å setje i verk arbeidsstans ligg føre, eller om lockout er varsla, skal dei organisasjonsledda som er omfatta av arbeidsstansen velje ei streike- eller lockoutnemnd. Fylkesstyret set i verk den kontrollen som er naudsynt under arbeidsstansen.
2. Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedrifter som er omfatta av arbeidsstansen eller i bedrifter der det er erklært absolutt sympatiaksjon. Tek medlemmene anna arbeid, må dei gje melding om det til fylkesstyret. Så lenge medlemmene har slikt arbeid fell stønaden bort.
3. Forbundsstyret tek avgjerd i kvart einskilt tilfelle om namn på streike- eller blokadebrytarar skal offentleggjerast.
4. Ingen organisert arbeidar må søkje arbeid etter avslutta lovleg streik eller lockout før alle medlemmene ved verksemda som var med i arbeidsstansen, har fått igjen arbeidet sitt. Den som tek arbeid i strid med dette, vert ramma av det som er bestemt i punkt 2 i denne paragrafen. I særlege tilfelle kan forbundsstyret gjere unntak.
5. Arbeidsstansen kan som regel ikkje hevast før dei organisasjonsledda som er interessepart i han, har uttalt seg. Organisasjonsledda kan heller ikkje heve arbeidsstansen før samtykke frå forbundsstyret er gjeve.
6. Berre dei medlemmene som interessetvisten gjeld, har røysterett i spørsmålet om å setje i verk, avslutte eller fortsetje arbeidsstansen.
7. Ved alle avrøystingar skal reglane i §14 følgjast.

§ 16 Stønad under arbeidsstans
1. Arbeidsstans sett i verk på den måten som er fastsett i desse vedtektene, gjev alle medlemmene som vert omfatta av arbeidsstansen rett til stønad. Stønaden vert fastsett av forbundsstyret.
2. For å få rett til stønad må den einskilte medlemmen ha vore i arbeid på det tidspunktet då arbeidsstansen begynte, og ha betalt kontingent til forbund tilslutta LO i minst 2 månader før arbeidsstansen vart sett i verk.
3. Forbundsstyret fastset frå når stønad skal utbetalast.
4. Medlemmer som var sjuke då arbeidsstansen vart sett i verk, har krav på stønad frå den dagen dei vert friskmelde mot å leggje fram legeattest. Medlemmer som var utskrivne til militærteneste eller hadde permisjon med lønn av andre årsaker då arbeidsstansen vart sett i verk, får stønad frå den dag dei vert dimitterte eller skulle ha teke til att i stillinga. Sjå pkt.2 over.
5. Administrasjonen i forbundet sørgjer for utbetaling av stønad etter vedtak fatta i forbundsstyret.

§ 17 Kampfondet
1. Forbundet har plikt til å opparbeide eit kampfond som er i samsvar med vedtektene i LO.
2. Midlane i kampfondet skal plasserast slik at dei ikkje taper verdi, men samstundes snøgt kan nyttast til stønad når situasjonen krev det.

§ 18 Uravrøysting
1. Forbundsstyret kan gjere vedtak om uravrøysting i viktige saker. Forbundsstyret avgjer etter kva retningslinjer uravrøystinga skal gå føre seg. For uravrøysting i tariffspørsmål gjeld § 14.
2. Avrøystinga kan omfatte alle medlemmer i forbundet eller medlemmer i bestemte organisasjonsledd.
3. Sett bort frå dei saker som er nemnt i § 14, vert det kravd at minst 1/3 av dei medlemmene saka gjeld, har teke del i avrøystinga for at resultatet skal vere avgjerande. I motsett fall er avrøystinga rådgjevande for forbundsstyret.

 

Kap. 2 Dei sentrale vedtaksføre organa i forbundet

§ 19 Landsmøtet
1. Landsmøtet er det høgaste organet i forbundet. Ordinært landsmøte skal haldast kvart fjerde år (helst same året som kongressen i LO) på stad og tid som vert fastsett av landsstyret. Landsmøtet bør haldast i vårhalvåret.
2. Landsmøtet skal kallast inn 6 månader før det vert halde. Innkallinga vert sendt til fylkeslaga og foreiningane.
3. Klubbar, foreiningar, fylkeslag, forbundsstyret, landsstyret og utval har rett til å setje fram forslag til landsmøtet. Forslaga må vere komne inn til forbundsstyret seinast 5 månader før landsmøtet. Forslag til endringar i prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter skal ha førebuande handsaming i utvala.
Utvala legg fram innstilling for landsstyret, som igjen innstiller for landsmøtet. Forslag frå organisasjonsledd som ikkje vert tekne med i forslaga landsstyret fremjar for landsmøtet, kan fremjast på nytt i landsmøtet.
4. Forslag til saksliste, forretningsorden, innstillingane frå landsstyret og innsendte forslag skal sendast til dei valte delegatane, foreiningane, fylkeslaga, forbundsstyret, landsstyret og utvala seinast 2 månader før landsmøtet.
5. Landsmøtet består av valte representantar og av medlemmene i landsstyret. Forbundssekretærane, samt Skolenes landsforbund sin representant i LO sitt ungdomsutval møter på landsmøtet med tale- og forslagsrett.
a) Talet på representantar vert rekna ut på grunnlag av talet på medlemmer innan kvart einskilt fylkeslag, som har gjort pliktene sine eller er innvilga fri kontingent etter § 12. Utrekningsgrunnlaget vert sett til utgangen av næraste heile kvartal før landsmøtet skal kallast inn.

Representasjonsreglane er følgjande:
Frå 8 inntil 50 medl. gjev 1 repr.
Frå 51 inntil 100 medl. gjev 2 repr.
Frå 101 inntil 200 medl. gjev 3 repr.
Frå 201 inntil 300 medl. gjev 4 repr.
Frå 301 inntil 400 medl. gjev 5 repr.
Frå 401 inntil 500 medl. gjev 6 repr

Og vidare 1 representant for kvar påbegynt 200 medlemmer inntil 2500 medlemmer og etter 2500 medlemmer 1 representant for kvar påbegynt 500 medlemmer.

b) Valfør som representant er berre ein som har vore betalande medlem i eit forbund tilslutta LO i minst 1 år før landsmøtet vert halde.
c) Skjema for fullmakt vert sendt forbundet innan fastsett frist. Skjema skal innehalde namn på dei valte delegatane og ei eiga liste med vararepresentantane. Vararepresentantane rykkjer opp i nummerorden ved forfall. Fullmaktene skal vere underskrivne av to av medlemmene i fylkesstyret. Fullmaktene skal granskast av ein fullmaktskomité valt av landsmøtet. Komiteen legg innstillinga si fram for landsmøtet, som gjer det endelege vedtaket om godkjenning av fullmaktene. 6. Landsmøtet gjer vedtak om den endelege sakslista og forretningsorden.
7. Ved avrøysting på landsmøtet har kvar representant ei røyst. Sakene vert avgjorte ved røystefleirtal. I tilfelle der det er like mange røyster, er forslaga forkasta. Medlemmene i landsstyret har ikkje røysterett i saker som vedkjem ansvarsfridom for dei vedtaka dei har vore med på som medlemmer av landsstyret og forbundsstyret. Det same gjeld saker om tvistar mellom forbundsstyret og landsstyret som vert lagde fram på landsmøtet. I slike saker har dei berre tale- og forslagsrett.
8. Fylkeslaga betaler ein fastsett eigendel for representantane sine. Landsmøtet fastset eigendelen.

§ 20 Landsmøtet sitt styringsområde
1. Landsmøtet skal handsame og gjere vedtak i alle saker som er førte opp på den vedtekne sakslista. På sakslista skal alltid stå handsaming av årsmeldingar, rekneskapar for landsmøteperioden og innkomne forslag.
2. Landsmøtet skal velje dei tillitsvalte i forbundet, også valte forbundssekretærar. Val av tillitsvalte går føre seg ved særskilt val og elles etter reglane i punkt 3.
3. Det skal veljast eit forbundsstyre med forbundsleiar, 1. nestleiar, 2. nestleiar, og i tillegg 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Ein av nestleiarane skal utpeikast til å ha hovudansvar for økonomien. Utover dei valte forbundsstyremedlemmene vert dei andre medlemmene av landsstyret valt med to personlege vararepresentantar, slik at alle fylke er fast representerte i landsstyret. Ved val av landsstyre skal så vidt mogleg minst 40 % av kvart kjønn og dei ulike yrkesgruppene innan organisasjonsområdet vere representerte. Fylkeslaget nominerer ein kandidat og to vara til landsstyret. Begge kjønn skal vere representert.
4. Ved val av tillitsvalte vert det kravd tilslutning av meir enn 50 % av røystene. Har ein ikkje oppnådd det ved den første avrøystinga, vert det omval og kandidaten med færrast røyster skal strykast. Det vert omval til ein av kandidatane har oppnådd 50 % av røystene. Ved likt røystetal vert det loddtrekning.
5. Tillitsvalte begynner 1.januar viss landsmøtet vert halde i 2.halvår og 1.august om landsmøtet vert halde 1.halvår.
6. Om eit forbundsstyre- eller landsstyremedlem i landsmøteperioden vert valt til forbundssekretær, trer vedkomande ut av forbundsstyret eller landsstyret, og varamedlem rykkjer opp som medlem med røysterett i denne perioden. Landsstyret kan gjere unntak frå denne regelen, dersom valet gjeld ein avgrensa periode.
7. Landsmøtet skal velje kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer i kontrollkomiteen skal ikkje vere fast lønna av forbundet og tiltrer vervet direkte etter landsmøtet.
8. Landsmøtet skal velje medlemmer til dei andre utvala i forbundet.
9. Landsmøtet skal velje representantar med vararepresentantar til LO sin kongress og LO sitt representantskap.
10. Landsmøtet skal etter gjeldande vedtekter velje medlemmer med varamedlemmer til styret og representantskapet i LO Stat og til dei styrande organa i LO Kommune.
11. Landsmøtet skal handsame vedtektene for forbundet og forbundet sitt prinsipp- og handlingsprogram.
12. Benkeforslag om endringar i vedtektene kan ikkje takast opp til handsaming på landsmøtet, utan at dei har samband med forslag som er sette fram på vanleg måte.
13. Landsmøtet skal avgjere alle stridsspørsmål mellom forbundsstyret og landsstyret, mellom desse og dei tilslutta fylkeslaga eller mellom foreiningane innbyrdes, om ikkje vedtektene fastset ein annan framgangsmåte.
14. Landsmøtet skal