Markerer 40-årsjubileum som LOs skoleforbund

Det er i år 40 år siden Skolenes landsforbund ble stiftet. Det markeres med fylkeskonferanse og jubileumsmiddag i Oslo.

23. november 2022

Runar Nørstad

Innledere på fylkeskonferansen, øverst fra venstre: Pål Skarsbak (daglig leder i LO Kommune), Mette Johnsen Walker (forbundsleder i Skolenes landsforbund), Tone Faugli (forhandlingsleder i LO), Jon Oddvar Holthe (1. nestleder i Skolenes landsforbund), Rikke Rosvold (advokatfullmektig) og Arvid Ellingsen (spesialrådgiver i LO). (Foto: Skolenes landsforbund/Privat/Advokatfirma Raugland AS)

Skolenes landsforbund ble grunnlagt som egen fagforening i 1982. Før dette var forbundet en landsforening innenfor Norsk Tjenestemannslag (NTL). Les mer om historien sist i saken …

Det ble tidlig klart at det var mest hensiktsmessig å legge jubileet til den årlige fylkeskonferansen. Forskjellen fra tidligere år, er at hvert fylke i år har anledning til å møte med fire representanter – mot to fra tidligere. Også tidligere forbundsledere/æresmedlemmer og noen andre gjester med lang fartstid i forbundet er invitert.

– Vi har lagt opp til en verdig markering av at forbundet runder 40 år, der vi ønsker å gi representantene faglig påfyll om saker som er høyaktuelle. Konferansens program er derfor delt inn i to hovedområder, «Tariff og den norske modellen» og «Arbeidsrett», som vi håper vil engasjere og gi gode debatter. Når det gjelder 40-årsjubileet, vil dette ha hovedfokus under jubileumsmiddagen torsdag kveld. Deltakerne kan blant annet se fram til gode taler med et historisk perspektiv, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Fylkeskonferansen strekker seg over to dager, torsdag 24.- og fredag 25. november, på Thon Hotel Slottsparken i Oslo.

Harald Eia innleder torsdag om den norske modellen, og han skal fortelle hvorfor vi i Norge har fått det så bra. Spesialrådgiver i LO, Arvid Ellingsen, følger opp og innleder om frontfaget i offentlig sektor, og organisasjonenes rolle.

Deretter følger en tariffdebatt, hvor følgende spørsmål er tema: Står frontfaget i veien for økt lønn i skolen? I panelet sitter Mette Johnsen Walker (forbundsleder i Skolenes landsforbund), Jon Oddvar Holthe (1. nestleder i Skolenes landsforbund), Tone Faugli (forhandlingsleder i LO) og Pål Skarsbak (daglig leder i LO Kommune).

Fredag er arbeidsrett hovedtema, med «arbeidstittel»: «Opplæringslovens kapittel 9A og arbeidsmiljølovens kapittel 4 er på kollisjonskurs. Hvilke arbeidsrettslige reaksjoner har egentlig arbeidsgiver anledning til å iverksette overfor arbeidstaker?» Advokatfullmektig Rikke Rosvold innleder, før aktuelle problemstillinger diskuteres i grupper – og oppsummeres i plenum.

Programmet til fylkeskonferansen ser du her

Fakta: Litt om etableringen av Skolenes landsforbund

«Da LO i 1981 fattet vedtak om at det fra og med 1. januar 1982 kunne opprettes et eget skoleforbund, representerte dette en seier for grunnplanet knyttet til Skolenes Landsforening i Norsk Tjenestemannslag. Det hadde vært et mangeårig krav fra mange enkeltmedlemmer og lokale foreninger at det skulle være et eget skoleforbund i LO – og at LO skulle aktivisere sin innsats for å få organisert alle lærergruppene i både grunnskolen og videregående skole, og at alle ansatte i skoleverket skulle gå inn i ett felles forbund. Hovedmotivet var tosidig, basert både på et ønske om oppslutning fra LOs side om lærernes tariffpolitiske kamp og et kraftig engasjement for å få til en kultur- og innholdsendring i undervisning og opplæring.

Allerede på det konstituerende møtet fredag 6. november 1981, kom det tydelig fram at det var mange skjær i sjøen. I vedtektene hadde en måttet bøye av for samarbeidsavtalen mellom LO/Norsk Lærerlag – der LO hadde underskrevet på ikke å drive verving blant grunnskolelærere – med formuleringen:

«SL skal ikke agitere aktivt for medlemskap blant ordinære lærere i grunnskolen.»

Det ble dessuten tatt hensyn til Norsk Kommuneforbunds organisasjonsområde, slik at det nye forbundet ikke skulle kunne kreve medlemsoverføringer til seg fra Norsk Kommuneforbund gjennom formuleringen: «SL organiserer ikke-pedagogisk personale der disse ikke har annet tilbud i LO.»

På tross av trang fødsel som forbund i LO-systemet, er Skolenes landsforbund kommet for å bli i LO. Og drømmen om et LO-forbund som organiserer alle innen oppvekst og utdanning, den lever!»

(Kilde: Gro Standnes, Utdrag fra «Fra trang fødsel til gode levekår», hentet fra forbundets jubileumsbok i 2007 (25-årsjubileum)

PS! Skolenes landsforbunds mål er som en del av fagbevegelsen å arbeide for et godt, demokratisk offentlig utdanningssystem og for gode lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet hadde 5.300 medlemmer i 2008 og passerte 7.000 i januar 2020. I november 2022 var antall medlemmer i overkant av 7.600. I dag organiserer Skolenes landsforbund lærere, barnehagelærere, skoleledere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren, herunder trafikkskolelærere.