– Fullt mulig å utdanne flere lærere 

Skolenes landsforbund mener det er fullt mulig å gjøre lærerstudiet mer attraktivt. – Bedre lønns- og arbeidsvilkår vil selvsagt virke, men det fins også andre grep man kan ta. Det går mot en stor lærermangel dersom ingenting gjøres, sier nestleder Jon Oddvar Holthe.

26. april 2023

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund, mener det fins flere grep som kan tas for å få flere til å søke seg til lærerutdanningene. (Foto: SL)

I en kommentar til de lave søkertallene til lærerutdanningene i år, er Skolenes landsforbund overbevist om at det er mulig å utdanne mange flere lærere.

– Men da må politiske kjepphester settes på stall og ikke brukes til å bygge barrikade mot gode og praktiske løsninger, sier nestleder Jon Oddvar Holthe.

Skolenes landsforbund har følgende forslag til løsning:

  • Gjeninnfør allmennlærerutdanningen
  • Fjern de spesielle opptakskravene til lærerutdanningen
  • Åpne for at kandidater med bachelorgrad kan ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
  • Desentraliserte opplegg for å «kvalifisere de ukvalifiserte»

Skolens landsforbund mener at dagens femårige obligatoriske masterutdanning skremmer mulige søkere bort fra lærerutdanningene.

– Gjeninnfør allmennlærerutdanningen. Det er ikke et behov for at alle lærere skal ha master og forskningskompetanse. I Norge har vi mange små og mellomstore skoler. Lærere med masterutdanning og undervisningskompetanse i få skolefag, vil få store problemer med å få full stilling. Ved mange skoler er det rett og slett ikke nok timer i de enkelte fag til at masterutdannede kan fylle stillingen, sier Jon Oddvar Holthe.

Skolenes landsforbund vil i tillegg fjerne særskilte karakterkrav til lærerutdanningene, og viser til at opptaksutvalget har foreslått å fjerne muligheten til å sette karakterkrav for å komme inn på en utdanning. Har man studiekompetanse, så skal man være kvalifisert til ledig studieplass, foreslår utvalget.

– Vi er helt enig i dette. Det er hva du tilegner deg gjennom lærerutdanningen som må være avgjørende, ikke karakterene fra videregående, mener Holthe som også foreslår at man lemper på kravet om master for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

– Ved å åpne PPU også for de med bachelorgrad, vil andelen kvalifiserte lærere kunne øke.

Skolenes landsforbund peker også på at mange som går under kategorien «undervisningsstilling uten godkjent utdanning» kan ha en god utdanning, men de mangler kanskje et fag, eller nok studiepoeng nok til å bli godkjent.

Dagens ordninger med desentralisert utdanning må derfor utvides og styrkes. Det må legges til rette for at utdanningen kan tas mens man er i jobb, da dette ofte er etablerte familiefolk som ikke har råd til å ta en ordinær lærerutdanning med de økonomiske belastningene det gir, sier nestleder Jon Oddvar Holthe.