Hjem » For tillitsvalgte » Ofte stilte spørsmål » FAQ: Tillitsvalgt og verneombud

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Tillitsvalgt og verneombud

Tillitsvalgtes rettigheter og verneombudets rolle

Bodil Gullseth
2. nestleder i Skolenes landsforbund
bg@skolenes.no
976 68 399

TILLITSVALGT OG VERNEOMBUD

[Oktober 2021] Vi er i havn med lokale forhandlinger i vår kommune. Mye tid på liten pott! Nå lurer vi på hva slags informasjon vi kan og skal gå ut med etter forhandlingene. Er det noe som er taushetsbelagt?

SLs forhandlingsdelegasjon

SVAR: Som forhandlingsdelegasjon, har dere fått tilgang på mye dokumentasjon som er helt ned på individnivå. Dere skal ikke bringe slike opplysninger videre. Lønnspolitiske retningslinjer skal være kjent for alle ansatte på forhånd. Det bør avtales i det forberedende møte hvilke retningslinjer som skal gjelde for det som skjer under forhandlingene.

Under forhandlingene har alle som deltar taushetsplikt. Alt som blir sagt under forhandlingene skal forbli mellom de deltakende partene. Det er viktig å være klar over at begge parter har taushetsplikt om det som skjer under forhandlingene. I forhandlingene er det ofte diskusjoner som kan omhandle enkeltindivider. Man må derfor være trygg på at diskusjonene forblir innad i rommet.

Når forhandlingene er ferdige, er det arbeidsgiver som har plikt og ansvar til å informere om resultatet. Når resultatet er offentliggjort, er det ikke uvanlig at dere får spørsmål fra medlemmene om begrunnelser, prioriteringer eller andre temaer fra forhandlingene. Velg da ordene med omhu.

[Januar 2022] Jeg er tillitsvalgt på min skole. I vår kommune har vi ingen hovedtillitsvalgt. I forbindelse med budsjettarbeidet, ble jeg invitert til å delta på et informasjonsmøte i regi av kommunaldirektøren. For å delta søkte jeg permisjon fra undervisningstimene mot slutten av dagen. Permisjonen ble levert i god tid før møtet skulle avholdes. Dagen før møtet fikk jeg avslag på søknaden uten begrunnelse. Jeg ble både skuffa, overraska og ikke minst forbanna. Har jeg ikke krav på permisjon for å gå på slike møter? Vi i SL løste det på vår måte ved å stille opp for hverandre, slik at jeg fikk gått på møtet – men det er vel ikke slik at vi skal ta kostnadene for at den tillitsvalgte skal få gjort jobben sin?

Forarga tillitsvalgt

SVAR: Jeg kjenner at det murrer på deres vegne! Her er det to punkter i hovedavtalen som ledelsen tydelig ikke forholder seg til. For det første står det tydelig i § 3–2 f at den tillitsvalgte skal prioritere å delta i møter som arbeidsgiver innkaller til. Videre er det slått fast i § 3–4 at tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver. Det er merkelig at skolenivået nekter deg permisjon for å gå i et møte som øverste nivå i kommunen kalte inn til. Jeg må også kommentere det siste du skriver. Det viser at det var mulig å finne løsning på vikarbehovet. Dere må sørge for at den som trådte inn i timene dine får den godtgjøringa vedkommende har krav på. Slik saken er håndtert til nå, er det brudd på både hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

[Januar 2022] Jeg søkte permisjon for å delta på trinnskoleringa (tillitsvalgtskolering), men fikk avslag fra rektor. Jeg fikk beskjed om at vi er for få medlemmer i Skolenes landsforbund på vår skole. Er dette en riktig avgjørelse fra rektor?

Fortvila og kunnskapshungrende tillitsvalgt

SVAR: Å nekte deg deltakelse på tillitsvalgtkurs med den begrunnelsen, vil være å anse som et brudd på hovedavtalen mellom KS og Skolenes landsforbund. Da du søkte permisjon og la ved «frikjøpsbrev» fra forbundet, ble det gitt en henvisning til hovedavtalens § 3–6 i hovedavtalens del B. Der står dette:

«§ 3–6 Tillitsvalgtopplæring Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens/forhandlingssammenslutningens og den enkelte tillitsvalgtes behov for opplæring. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. For hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt gis permisjon med full lønn. Med lønn menes i denne forbindelse ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan. Den tillitsvalgte har rett og plikt til å delta i den generelle opplæring som finner sted for vedkommendes yrkesgruppe i kommunen.»

Hovedavtalens § 2–2 godkjenner at du er tillitsvalgt om dere er minst to medlemmer ved skolen. Rektor kan ikke begrunne et avslag med at dere er for få medlemmer. Dessverre er det noen få skoleledere som gir permisjon med noe redusert lønn, men det er ikke mange. De fleste vil nok se nytten av at tillitsvalgte på skolen skoleres i lover og avtaleverk. Gjør rektor oppmerksom på at avslaget er et brudd på hovedavtalen, så får vi håpe det ordner seg.

[Juni 2021] Klubben vår har valgt ny tillitsvalgt fra neste skoleår av. Skal dette rapporteres inn til forbundskontoret? I så fall, hvordan?

Plasstillitsvalgt

SVAR: Dette er viktig informasjon som både fylkeslaget og vi på forbundskontoret trenger. Dere bør derfor sende en epost til fylkeslaget (SLfylkesnavn@skolenes.no – for eksempel SLtrondelag@skolenes.no) og til forbundskontoret (skolenes@skolenes.no)

På hjemmesida vår, under fanen «For tillitsvalgte» finner dere «Skjemaer for tillitsvalgte». Her ligger det «Melding om valg og styresammensetting». Dette skjemaet brukes av alle ledd i organisasjonen.

Det er også slik at fylkeslagene kan registrere og oppdatere liste over tillitsvalgte i fylket. Om de går inn på medlemsnett og fylkessida, kan de velge tillitsvalgte. Her er det en mulighet for å velge registrer tillitsvalg.

Det er lurt om alle gjør en innsats når det gjelder å oppdatere oversikten over tillitsvalgte før skoleåret 2021/22 kommer i gang. Det gjør det enklere å få sendt ut informasjon til skolene ved skolestart.

[Mai 2021] Jeg har fått innkalling til medarbeidersamtale. Samtalen skal gjennomføres med min nærmeste leder som jeg har et dårlig forhold til. Kan jeg ta med meg tillitsvalgt på dette møtet?

Medlem

SVAR: Det er ikke naturlig å ha med den tillitsvalgte. Dette skal være en fortrolig samtale mellom deg og din nærmeste leder. Som regel vil man i samtalen både evaluere inneværende skoleår og gi rom for tanker for kommende skoleår.

På de aller fleste skoler er man blitt flinke til å bruke forberedelsesskjema slik at begge parter er forberedt på hva som vil være tema under samtalen. Mange skriver i innkallinga at du har muligheter for å be om samtale med en annen i ledelsen. Om det ikke står det i di innkalling, har du allikevel muligheter til det. Det vil alltid være slik at du kan be om samtale med en annen, men at du ikke har krav på å få det. Her er det en kabal i lederteamet som skal gå opp også, men etter min erfaring strekker de seg langt for å få det til.

[Oktober 2020] Om ikke lenge starter budsjettprosessene for skoler, kommuner og fylkeskommuner. Som arbeidsplasstillitsvalgt pleier jeg å bli innkalt til møter med informasjon gitt av rådmannen (kommunaldirektøren). Etter orienteringen pleier det å legges opp til muligheter for å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Jeg synes dette er vanskelig, siden vi har fått informasjonen i det samme møtet. Er det noe jeg kan slå i bordet med for å få informasjonen og papirene litt tidligere?

Tillitsvalgt

SVAR: For det første bør du uttrykke at det er svært positivt at du som arbeidsplasstillitsvalgt får lov til å være med på møtet. Det skjer ikke i alle kommuner. For øvrig er det flere punkter i hovedavtalen som dekker det du etterspør. For det første er det paragraf 1–2 som sier noe om samarbeid. Det skal være et godt samarbeid, og den tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver.

Hovedavtalen er tydelig på at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Dette beskrives blant anna i § 1-4-1.

Formålet med hovedavtalen er å skape et best mulig samarbeidsklima. Alle tillitsvalgte skal ha muligheten for å uttale seg og være med i diskusjonen. Da må alle ha lik tilgang (i hvert fall bortimot) på den informasjonen som skal ligge til grunn for debatter i ulike møter. Nå er du såpass tidlig ute at det burde være mulig å få det til. Rammene for budsjettet for neste år framlegges gjennom offentliggjøringen av statsbudsjettet 7. oktober. Mye kan selvfølgelig endres gjennom behandling i Stortinget, men hovedtrekkene ser kommunene allerede ved første gjennomgang.

[Juni 2020] Vi driver med drøftinger på neste års lokale arbeidstidsavtale (SFS 2213, red. anm.). Det er en del vi er uenige om. Etter siste medbestemmelsesmøte sa tillitsvalgte for den største organisasjonen at om organisasjonene ikke ble enige seg imellom, så var det som den største organisasjonen mente som ville bli gjeldende. Er det ikke noe som skurrer her?

Plasstillitsvalgt

SVAR: Jo, dette blir feil. Skolenes landsforbund er en selvstendig part i SFS 2213 både sentralt og lokalt. Ingen kjøttvekt som gjelder her altså. Det er fint mulig å ha flere ulike avtaler på en skole, om en ikke klarer å bli omforent om avtale.

[April 2020] I forbindelse med koronavirus-smitten, har skolen gått ut med et tilbud om at vi skoleansatte skal kunne bidra med omsorgstilbud i heimen for å hindre smittefare i heimer med foreldre i samfunnskritiske yrker. Vi ansatte reagerer kraftig på at vi skal reise heim til elevene. Her mister vi all kontroll på hygiene og smittefare. Det er en selvfølge at vi skal stille opp i skolens lokaler, men kan arbeidsgiver kreve at vi drar heim til elevene? Tillitsvalgte har ikke deltatt i drøftinger om dette.

Medlem

SVAR: For det første er det viktig å huske at hovedavtalen fortsatt gjelder. Slike saker må drøftes med tillitsvalgte. Så her har skolen gjort et overtramp ved å gå ut med et slikt tilbud uten at det er drøftet med de tillitsvalgte. For det andre kjenner Skolenes landsforbund ikke til noen hjemler for at personalet skal kunne pålegges heimeundervisning. Arbeidsgiver har et særlig ansvar for arbeidsmiljøet til de ansatte. Her ser det ut som det blir satt til side. Her vil dere ha støtte av både verneombud og smittevernkontor når dere krever at omsorgen skal gis på skolen. Husk at dere må få inn et maksimumsantall på elever som skal kunne samles og at dette antallet må være i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

[Februar 2020] På min skole er vi to SL-medlemmer. En lærer og en fagarbeider. Rektor mener at det kun er om vi hadde vært to lærere at vi kunne hatt tillitsvalgt. Stemmer det?

Medlem

SVAR: Nei, det stemmer ikke. I hovedavtalens § 2-2 står det at en tillitsvalgt er en «arbeidstaker tilsatt i kommunen/fylkeskommunen og som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som fremgår av denne avtalen». Det står altså ingen ting om at medlemmene må være av samme yrkeskategori.

[Mars 2022] Som tillitsvalgt synes jeg at jeg stadig oftere får høre at rektor sier: «Da bruker jeg styringsretten min!». Er denne ubegrenset?

Tillitsvalgt

SVAR: Tvert imot er denne styringsretten begrensa. Arbeidsgiver kan bare bestemme over forhold som ikke er begrensa av lover, forskrifter, avtaler, rettspraksis, sedvaner, lokale avtaler eller – praksis, arbeidsavtaler med videre. Det er også viktig å peke på at sjøl der rektor har styringsrett har arbeidsgiver og tillitsvalgte gjensidige rettigheter og plikter i forhold til drøftingsrett. Arbeidsgiver har rett til å lede, fordele og organisere arbeidet. Om rektor gjør bestemmelser som er vidtgående og gjør store endringer i en arbeidstakers arbeidsforhold eller arbeidsoppgaver, har styringsretten gjerne blitt trukket for langt. Rektors styringsrett kan for eksempel være å omdisponere lærerkreftene i forhold til hvem som skal undervise hvilke elever i hvilke fag. Her vil den begrensende faktoren på rektors styringsrett være kompetansekravene i de ulike faga.

[Mai 2019] Jeg er varatillitsvalgt på min skole og har meldt meg på trinnskolering. Jeg har fått innvilga permisjon uten lønn for å delta. Hvorfor innvilger ikke ledelsen permisjon med lønn? Har jeg ikke rett på det?

Varatillitsvalgt

SVAR: Dessverre er det ingenting i hovedavtalen som heter varatillitsvalgt. Det vil derfor være en tolkning hvorvidt en vara har krav på permisjon etter hovedavtalen. Her har ledelsen møtt deg på halvveien ved å gi deg permisjon, men uten lønn. Vi kommer nok dessverre ikke lenger ved å kjøre en sak på dette.

[Desember 2018] I forbindelse med budsjettarbeid har arbeidsgiver innkalt meg som tillitsvalgt til møter hver tirsdag i november og de to første tirsdagene i desember. Tirsdagene er studiedager for meg. Har jeg krav på å få igjen disse dagene?

SVAR: I hovedavtalen mellom KS og Skolenes landsforbund i del B § 3-2 f står det at «Tillitsvalgt skal prioritere møter hvor arbeidsgiver innkaller, jf. dog § 3-4 fjerde ledd».

  • 3-4 fjerde ledd sier: «Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær arbeidstid, får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid. For tillitsvalgte som innkalles av arbeidsgiver til møter og lokalelønnsforhandlinger etter HTA som faller utenfor vedkommende arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering.»

Du har krav på kompensasjon. Snakk med arbeidsgiver snarest for å avklare hvordan dette skal løses.

[November 2018] Jeg sitter som styremedlem i fylkesstyret til Skolenes landsforbund. Foreløpig har jeg ingen tillitsverv på min skole. Tenkte å delta på «Trinn 1- kurset» til Skolenes landsforbund i november, men har fått avslag på permisjonssøknaden min. Hvorfor det? Hva gjør jeg nå?

Kurssøkende

SVAR: Det finnes flere ulike typer tillitsvalgte. Du er valgt som organisasjonstillitsvalgt og jobber etter vedtektene til Skolenes landsforbund. En organisasjonstillitsvalgt har verv i klubb, forening, fylkesstyre, landsstyre, forbundsstyre eller på forbundskontoret. For å skjøtte verv som organisasjonstillitsvalgt har man krav på permisjon etter hovedavtalens §3-5 c i inntil tolv dager i året.

I arbeidslivet har vi mange som er tillitsvalgte etter hovedavtalen. Flest tillitsvalgte har vi i skolene. De er for eksempel tilsatt i kommuner eller fylkeskommuner og er valgt av andre SL-ere på samme skole. Denne tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. Rettighetene og pliktene til disse tillitsvalgte er hjemlet i hovedavtalen. For øvrig har vi også hovedtillitsvalgte som er valgt av medlemmene for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid overfor kommunen og fylkeskommunen. Noen steder har vi også fellestillitsvalgte som er utpekt på tvers av organisasjonene i LO.

Når du har fått avslag på permisjonssøknaden din, er dette på grunn av at du ikke er tillitsvalgt etter hovedavtalen. Kurset gir opplæring i lover og avtaleverk som danner grunnlaget for arbeidet som plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt. Noen arbeidsgivere velger likevel å gi organisasjonstillitsvalgte permisjon til slike kurs, siden de ser nytten av at flere kjenner til lover og avtaler som styrer skolens virksomhet. Du kan jo forsøke å argumentere med at du på sikt ønsker å bli tillitsvalgt for Skolenes landsforbund, kanskje dere i SL-klubben kan oppnevne deg som stedfortredende tillitsvalgt – en slags vara for den tillitsvalgte?

[Oktober 2018] På vår skole har vi økt medlemsmassen med 100 prosent denne høsten. Hvordan skal vi gå fram for å få medbestemmelse?

Ex-alenemedlem

SVAR: Ifølge Hovedavtalens § 2-2, kan dere nå utpeke eller velge en tillitsvalgt. Når dere har gjort det, gir dere beskjed til rektor om hvem av dere som nå er tillitsvalgt. Arbeidsgiver skal også ha beskjed om hvem som er arbeidsplasstillitsvalgt. Som tillitsvalgt ved skolen skal dere innkalles til medbestemmelsesmøter. Det er ingenting i Hovedavtalen som sier at en tillitsvalgt skal ha en fast frikjøpsprosent for å utføre jobben. I noen kommuner/fylkeskommuner har man fast frikjøpsressurs, andre ikke. En fast frikjøpsordning skaper større forutsigbarhet for både tillitsvalgte, arbeidsgiver og medlemmer. Om det på din skole ikke er noen fast ressurs til å løse tillitsvalgtjobben, er det viktig at du passer på at du får tid til å gjøre jobben som tillitsvalgt. Dette gjør du ved å søke om permisjon til å gå på møter og til å forberede deg til møter. Det er viktig å huske at sjøl om dere er to medlemmer, så går det like mye tid til medbestemmelsesmøter og lesing av sakspapirer som det ville gjort om dere var 200 medlemmer. Det er ikke slik at en fast frikjøpsordning fratar deg muligheten for å søke permisjon for å skjøtte vervet som tillitsvalgt. I perioder kan arbeidsbelastningen tilsi at det er nødvendig med mer tid til å løse arbeidsoppgavene.

[Oktober 2022] Over tid har arbeidsmiljøet her hos oss blitt rett og slett elendig. Stadig flere ser seg om etter anna arbeid, og vi får store og hyppige utskiftninger av personalet. Sykefraværet er skyhøyt, og arbeidsbelastninga er helt hinsides. Hvordan kan det arbeides for å få en forbedring?

Ny tillitsvalgt

SVAR: Dette er en kjempestor og vanskelig spørsmålsstilling. Her er det viktig at det blir et større lag som samarbeider. For det første er det jo viktig at problemet erkjennes av «alle» aktørene. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud bør sette seg sammen og løfte opp problemstillingen. Det kan være aktuelt å få med seg personalavdeling og bedriftshelsetjeneste inn i arbeidet.

Mange arbeidsplasser starter med en kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom undersøkelser gjort av bedriftshelsetjenesten. Det kan være riktig og viktig med en behandling av problematikken i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsgiver har hovedansvar for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten.

Arbeidsmiljøloven vil være et viktig verktøy for å sikre at arbeidet kommer i gang. Som en oppstart og forberedelser til arbeidet, kan du svippe innom arbeidsmiljoportalen.no eller arbeidstilsynet.no for å se en del tips om hvordan arbeide med HMS.

[Oktober 2020] Her på vår skole er det mange innom hver dag som kan ha med seg smitte, og vi har få egne soner. Så det vi lurer på er: Hvordan kan en smittet lærer «bevise» at hen ble smittet på jobb med tanke på mulige ettervirkninger og arbeidsskadeerstatning?

SL-klubben

SVAR: Dette er et godt spørsmål. Jeg må ty til det LO-advokatene skriver på hjemmesida til LO: «For å oppnå yrkessykdomsdekning må krav til årsakssammenheng i folketrygdloven § 13–4 være oppfylt.

Smitte florerer overalt i samfunnet og praktiseringen av beviskravet kan være helt avgjørende for om helsepersonell og andre får dekning hvis de pådrar seg korona.

Vilkårene for slik godkjennelse er meget strenge. For det første må det påvises årsakssammenheng, noe som i seg selv er vanskelig, og det stilles krav om «alvorlige komplikasjoner». Dekningen omfatter dessuten kun «yrker med særskilt smittefare», typisk helsepersonell. Det jobbes med å utvide listen slik at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Det er ennå ingen som har fått erstatning etter disse reglene i Norge, og det vil bli meget få, om noen, som kan forvente yrkesskadeerstatning etter disse reglene. Forskriften det vises til: FOR-1997-03-11-220, yrkessykdomsforskriften, § 1 H nr. 2 bokstav l.

Yrkessykdomsdekning er mulig, men kravene til bevis for at koronavirussmitte er påført i arbeidet kan bare unntaksvis oppfylles. Her må man sørge for å ha god loggføring på smitteforhold i skolen og så tidlig som mulig skaffe seg dokumentasjon for sykdommen og sykdomsforløpet.»

PS! Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold (arbeidstilsynet.no)

[Desember 2019] Leste på nett at min skole lyser ut to vikariater. Dette var et lite sjokk for meg, siden jeg som tillitsvalgt ikke har hørt et pip om dette i medbestemmelsesmøter. Kan skoleledelsen gjøre dette?

Tillitsvalgt

SVAR: Her har skoleledelsen brutt hovedavtalen § 3–1 d): «Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om:

  • Ledige og nyopprettede stillinger
  • Prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater.»

Det er ikke så tidlig som mulig, når du leser det i lokalavisa eller på nett! Dette må du påpeke å få med i neste referat fra medbestemmelsesmøte. Videre er det viktig at du som tillitsvalgt hektes på og er en del av resten av prosessen rundt ansettelsene. Du skal, som minimum, ha søkerliste, delta i utvelgelser til intervju og ha rett til å uttale deg om tilsettinga. Aller helst skal du også ha muligheten til å være med på intervju. Her kan det være lokale avtaler om hvilke tillitsvalgte som deltar under hvilke intervju. Dette må du sjekke opp. Det kan være lurt å se på slike avtaler i «fredstid» og sørge for å styrke dine rettigheter som tillitsvalgt for Skolenes landsforbund, om ikke dette er ivaretatt.

[Juni 2020] Er det slik at verneombudet skal velges fra den største organisasjonen?

SL-medlem

SVAR: Nei, det er ikke noe automatikk i at det er den største organisasjonen som har verneombudet. SL har for eksempel mange verneombud rundt omkring, selv om vi ikke er den største foreningen på den aktuelle arbeidsplassen.

Et verneombud er alle arbeidstakeres representant, uavhengig av hvilken organisasjon de eventuelt er organisert i. Hvordan selve valget av verneombud skal foregå fremkommer av § 3-2 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Oppsummerer noen hovedpunkter:

  • Verneombudene velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde
  • På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet. På verneområder hvor flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av de organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke verneombudet.
  • Ellers velges verneombudene ved flertallsvalg. Valget ledes av et valgstyre for hele virksomheten.

Hvis det er slik at man ikke lykkes med å finne et verneombud, så vil arbeidsgiver utpeke. Dette henger sammen med at virksomheter med over 10 ansatte er lovpålagt å ha verneombud. Ettersom et verneombud er de ansattes representant, så er det dumt hvis valget overlates til arbeidsgiver. Derfor bør man bestrebe seg på å finne noen som er villig til å ta jobben.

Lykke til!

[April 2017] Vi er i gang med å etablere en egen klubb på vår skole og ønsker å bruke SL som forbund. Vi trenger å vite hvor mange vi må være for å komme i gang og ha forhandlingsrett med arbeidsgiver. Arbeidsgiver har uttalt at man må være en «5–6 stykker» for å kalle seg en klubb og få møte- og forhandlingsrett når saker skal avgjøres.

Nytt medlem

SVAR: Det er nok med to medlemmer for å kunne danne en klubb etter SLs vedtekter. Det er også nok med to medlemmer etter hovedavtalen i KS for å kunne velge, eller peke ut en arbeidsplasstillitsvalgt med fulle rettigheter på arbeidsstedet. Dette følger av Del B § 2-2. Det står ikke eksplisitt at det er nok med to medlemmer, men det er felles enighet mellom KS og organisasjonene at slik er det.

[Januar 2014] Jeg fikk beskjed fra arbeidsgiver om at det ikke er meldt inn frikjøp fra stillingen jeg har som hovedtillitsvalgt (HTV) i Skolenes landsforbund. Jeg trodde dette ble gjort i fjor i forbindelse med at det ble opplyst til forbundskontoret om at jeg var valgt til HTV? I så fall, hvem skal sende inn denne informasjonen?

Hilsen HTV

SVAR: Dette gjøres lokalt. Med andre ord, arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) meldes til rektor, hovedtillitsvalgt (HTV) meldes til kommunen/fylkeskommunen. Dette følger av Hovedavtalen Del B § 3-3 g). Hvem som gjør det lokalt er opp til det enkelte fylkeslag/forening, men det er som oftest den avtroppende eller nye tillitsvalgte som gir beskjed. Dette er også en fin mulighet til å knytte kontakt med en gang. Forbundskontoret er dessverre ikke involvert i dette da det er mest formålstjenlig og effektivt at det håndteres lokalt.