Ba regjeringen prioritere midler til kommunene

7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Torsdag ble det arrangert videokonferansehøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Statsbudsjettet 2021,…

22. oktober 2020

Runar Nørstad

Torsdagens budsjetthøring ble gjennomført digitalt. Forbundssekretær Mette Johnsen Walker er her på storskjerm i høringssalen på Stortinget. (Foto: Stortinget/Nett-TV)

7. oktober la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Torsdag ble det arrangert videokonferansehøring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Statsbudsjettet 2021, kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen, (Prop. 1 S (2020-2021)).

Nestleder Terje Moen og forbundssekretær Mette Johnsen Walker representerte Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund brukte mesteparten av de tilmålte minuttene på forbundets bekymring for kommuneøkonomien på grunn av store utgifter i forbindelse med koronautbruddet.

Nett-TV: Se innlegget til Mette Johnsen Walker

Stor arbeidsbelastning

– Vi er klar over at regjeringen har bebudet ekstrabevilgninger senere i høst. Vi får stadig tilbakemeldinger fra bekymrede lærere og skoleledere om at budsjettene ikke strekker til, fordi det må kuttes i bruken av vikarer. Vi mottar tydelige signaler fra våre medlemmer om at situasjonen i kommunene og fylkeskommunene oppleves som svært presset, og da må dette påpekes. Mange lærere og barnehagelærere er utsatt for en stor arbeidsbelastning og risikerer å slite seg ut. Økt sykefravær vil ramme både elever og barnehagebarn, sa forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

Hun understreket også at Skolenes landsforbund er kritisk til innføringen av fagfornyelsen, fordi det ikke følger med nok penger til nye læremidler.

– Vi vil påpeke den stakkarslige bevilgningen på 180 millioner kroner, noe som gir om lag 280 kroner per elev. Skal fagfornyelsen lykkes, må det satses mer.

Advarte mot ordningen med lærerspesialister

Mette Johnsen Walker gjentok også det Skolenes landsforbund har uttalt om lærerspesialistene.

– Det legges opp til en økning fra 1.500 til 2.300 lærerspesialister i 2021. Dette mener vi er bortkastede penger. Evalueringen av ordningen med lærerspesialister, som får ekstra lønn direkte over statsbudsjettet, viser at det kun er skolelederne og lærerspesialistene som ser nytten. Resten av kollegiet vet knapt at de er der. Lønna de får ekstra, er i tillegg med på å undergrave tariffavtalene. Bruk heller pengene på fagfornyelsen.

Opplæring i bedrift

Skolenes landsforbund ser også positive signaler i neste års budsjett.

– Det satses på å lose ungdommer, som ikke får seg en læreplass, igjennom ved «Fagbrev som elev»-ordningen. Dette er et godt tiltak, men tidligere erfaringer viser at denne type opplæring mangler en dimensjon, nemlig den praktiske. Målet med at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, må være at de skal fullføre og bestå med en kompetanse som er av høy kvalitet og er anerkjent i arbeidslivet. Vg3 i skole kan aldri likestilles med opplæring i bedrift, sa Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund ba også om at det settes av mer midler til arbeidet med psykisk helse, og unge som faller fra i skoleløpet.