Etiske retningslinjer for Skolenes landsforbund

Landsstyret i Skolenes landsforbund vedtok 16. mars 2018 følgende etiske retningslinjer:

Skolenes landsforbund har nulltoleranse når det gjelder mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Alle organisasjonsledd i Skolenes landsforbund må ta ansvar for å oppnå dette. Tillitsvalgte har et særlig ansvar i arbeidet.

Kritikkverdige forhold som brudd på lover og regler, interne regler eller etiske normer varsles på lavest mulig nivå. I saker hvor det vil kunne oppleves vanskelig å gå til nærmeste leder eller hvor nærmeste leder er en del av problemet, kan varsling skje til organisasjonsnivået over. Straffbare forhold anmeldes.

Følgende prosedyrer skal følges om trakassering eller overgrep forekommer:

  • Den som utsettes for trakassering kan ta kontakt med en man stoler på og/eller kontakte ansvarlig ledelse i Skolenes landsforbund på fylkesnivå. Dersom den utsatte ønsker det kan en ta direkte kontakt med sentral ledelse i Skolenes landsforbund. Når en sak er meldt til øverste ledelse vil det være denne som har ansvar for videre oppfølging av saken.
  • Dersom en tillitsvalgt oppdager eller får mistanke om at noen utsettes for trakassering, bør man først snakke med den som er utsatt for trakasseringen. Dersom det er begrunnet mistanke, må ansvarlig ledelse i forening eller fylke gjøres oppmerksom på forholdet, og ta saken videre.
  • For å verne om partene involveres kun de personene som er strengt nødvendig for å håndtere saken.
  • Hvilken prosedyre eller fremgangsmåte som velges i videre oppfølging av saken, vil være avhengig av sakens karakter. Ledelsen, helst representert med to personer, må avholde separate møter med begge parter. Oppfølging må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for trakassering/overgrep. Den som er utsatt er den svake part, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Hvis noen har vært utsatt for straffbare handlinger skal de motiveres til å anmelde saken til politiet.
  • Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende. Det kan være permittering, fratakelse av oppgaver og/eller verv, eller suspensjon og eksklusjon etter § 7 pkt. I. i vedtektene.

Her finner du etiske retningslinger i utskriftsvennlig format (PDF)

Illustrasjonsfoto: Pixabay (bildet er frigjort under denne lisensen)