DEBATT: Dagens tidsressurs for rådgivere i grunnskolen er for lav. Det fører til at rådgiverne i ungdomsskolen får for liten tid til å veilede ditt barn.

Innlegg signert Evy Pettersen, rådgiver ved Sandnessjøen ungdomsskole og styremedlem i Skolenes landsforbund Nordland. Innlegget sto først på trykk i Dagsavisen 22. oktober 2019.

Det er en lite heldig utvikling i en tid der arbeidsmarkedet er i rivende forandring og krever kontinuerlig rom for faglig oppdatering slik at veiledning av ditt barn blir oppdatert og relevant.

Rådgivernes rolle er kompleks og sammensatt. Rådgivere erfarer en stadig mer krevende elevgruppe, med større og mer sammensatte psykososiale utfordringer. Det er en utfordring å holde seg oppdatert på endringer i videregående skole og gi elevene god nok veiledning, særlig i år når nye endringer vedtas i desember 2019 og elevene skal søke allerede i februar 2020. Dessuten oppleves også valg av utdanning og yrke som vanskelig av mange elever.

I tillegg gir rådgivere uttrykk for at de opplever å bli sett på som tidstyver når de bruker undervisningstimer for å gi elever informasjon fra skoler og bedrifter.

Kunnskap om høyere utdanning, lokalt næringsliv og arbeidslivets krav er områder hvor rådgiverne har behov for kompetanseheving. Rådgiverne trenger økt tidsressurs og fullfinansierte løsninger for å få den nødvendige kompetansen elever, foresatte og arbeidslivet forventer at de innehar. Skolenes landsforbund har i sitt prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 slått fast at rådgiver- og sosiallærerressursen må økes for at skolen skal klare å oppfylle opplæringslovens formålsparagraf.

Utdanningsdirektoratet har anbefalt at alle som tilsettes som rådgiver i skolen, bør ha utdanning på minst bachelornivå samt at utdanningen bør inneholde en rådgiverrelevant utdanning på minst 60 studiepoeng. Da det kun er anbefalinger, er det opp til skoleeier å avgjøre hva som er nødvendig for å oppfylle kravene til rådgiving i forhold til skoleeiers plikt til å oppfylle elevens rett til nødvendig rådgiving. Dette fører til stor forskjell fra skole til skole, og taperne blir elever og rådgivere som har skoleeiere som ikke prioriterer ressurs og kompetanse hos rådgivere de ansetter.

Dyktige rådgivere over hele landet jobber godt innenfor de ressursene de har til rådighet. Rådgivertjenesten er et avgjørende tiltak for å sørge for at hver elev blir sett, hørt og veiledet i sitt valg av utdanning og fremtidig yrke. En godt utbygd rådgivertjeneste, med god tid og kompetanse, vil sikre samfunnet rett person på rett plass for fremtiden.

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen 

Print Friendly, PDF & Email