Seniortiltak for lærere

Reduksjon av leseplikten

Fra SFS 2213, 4. Seniortiltak (Arbeidstidsavtalen): 

Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 6 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57 og 60 år. Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon.

Ekstra ferieuke for 60-åringer

Alle 60-åringer får en ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60 år.

Vern mot oppsigelse pga alder 

Fra Arbeidsmiljøloven, § 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse:

(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

(3) En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.

(4) Oppsigelse med fratreden før fylte 70 år som alene skyldes at arbeidstaker har nådd pensjonsalder etter folketrygdloven, skal ikke anses å være saklig begrunnet. Etter at arbeidstaker er fylt 66 år, men ikke senere enn seks måneder før pensjonsalderen inntrer, kan arbeidsgiver skriftlig spørre om arbeidstaker ønsker å fratre sin stilling ved nevnte pensjonsalder. Forespørselen må besvares skriftlig senest tre måneder før arbeidstaker når pensjonsalderen. Dersom det uttrykkelig er gjort oppmerksom på det i forespørselen, medfører oversittelse av svarfristen at oppsigelsesvernet etter dette ledd faller bort.

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for ansatte mellom 62 og 67 år. Ordningen er tariffestet og er knyttet til pensjonsordningen du har gjennom jobben:

  • AFP-for ansatte i Spekter-området
    Spekter

 

Årlig betaling for pensjonister

Når du blir pensjonist, kan du fortsette som medlem i SL mot å betale et årlig beløp til delvis dekning av informasjon, kollektiv forsikring og saksbehandling for pensjonister. Beløpet inkluderer LOfavør Innboforsikring.

Send beskjed til skolenes@skolenes.no med dokumentasjon på at du er blitt pensjonist, så blir det ordnet.

Hvis du ønsker det, kan du også få HELP advokatforsikring og LOfavør Topp Reiseforsikring. Dette koster ekstra. Kontakt forbundskontoret for mer informasjon.

 

Pensjonistavlønning i KS-området

Fra 1. januar 2016 er godtgjøringen 191 kroner pr. faktisk arbeidet time. Ved undervisning skal denne formelen brukes: 180 x 1.400 : årsramme

Les mer om pensjonistavlønning: B-06/2005 Pensjonistavlønning i skoleverket

 

Lenker