Arbeidstidsavtalen

 Hovedavtalen (HA)

Hovedtariffavtalen

Enkelte utdrag fra tariffbestemmelser:

Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS)

 Sentrale generelle særavtaler (SGS)

 

Pensjonistavlønning for lærere

Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen fra Statens pensjonskasse redusert. Dette gjelder uavhengig av hvor mye man tjener.

Følgende kriterier for å bli engasjert på pensjonistlønn må være oppfylt:

  • Det er et vilkår at du har alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Det vil si at du har sluttet i tidligere stilling.
  • I Statens personalhåndbok 2015 står blant annet: Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.
  • Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon.

Pensjonistlønna per 1. januar 2019 er 207 kroner per time

For undervisningspersonell som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder egne regler.

Per 1. januar 2019 blir pensjonistlønn for undervisningspersonell tilknyttetkommunal tariff beregnet slik:

207 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget

Kontakt arbeidsgiveren din dersom du har nærmere spørsmål om pensjonistlønn for undervisningspersonale tilknyttet kommunal tariff.