Kommuner/fylkeskommuner

Forbundet er selvstendig part i kommunal/fylkeskommunal sektor (KS-området og Oslo kommune) .

KS-området

 • I hovedtariffoppgjør, mellomoppgjør og hovedavtaleforhandlinger i KS-området forhandles det for forbundets medlemmer gjennom LOK, som er LO-organisertes forhandlingssammenslutning i kommunal sektor. Forbundet har en plass i LOKs forhandlingsråd.
 • Forbundets lokale tillitsvalgte tar seg av lokale forhandlinger med den enkelte kommune/fylkeskommune for faglig personell i skole- og barnehagesektoren.

Oslo kommune

 • I hovedtariffoppgjør, mellomoppgjør og hovedavtaleforhandlinger i Oslo kommune forhandles det for forbundets medlemmer gjennom KAH, som er LO-organisertes forhandlingssammenslutning i Oslo kommune.
 • Forbundets lokale tillitsvalgte i Oslo tar seg av lokale forhandlinger med Oslo kommune for faglig personell i skole- og barnehagesektoren

Generelle særavtaler med KS

 • Forbundet er selvstendig part i sentrale generelle særavtaler inngått med KS

 

Det statlige avtaleområdet

Forbundet er gjennom medlemskapet i LO Stat med i de besluttende organer som tar stilling til hovedtariffoppgjør, mellomoppgjør, hovedavtaleforhandlinger og forhandlinger om sentrale særavtaler i det statlige tariffområdet. Disse forhandlingene omfatter alle statsansatte.

Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet

 • Forbundet er selvstendig part i forhold til Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet og de forhandllingene som føres her for pedagogisk personell i det statlige skoleverket, for tilsatte i Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet og for tilsatte ved universitets- og høgskoler.

 

Andre arbeidsgiverforeninger/virksomheter

Forbundet har også partsforhold i forhold til følgende arbeidsgiverforeninger/virksomheter:

 • Handelens og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • Spekter
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)
 • Virksomheter innunder Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke: Krokeidesenteret AS
 • Den franske skolen i Oslo
 • Flere kjøreskoler
 • Private Barnehagers landsforbund (PBL)